Jihočeské matky

občanské sdružení

Inspekce SÚJB v Temelíně šetří vypouštění tritia

27.9.2007
Autor: JČM
Dne 24.9.2007 zahájili inspektoři SÚJB neplánovanou inspekci v jaderné elektrárně Temelín, jejímž cílem je přešetřit postup provozovatele při vypouštění části odpadních vod obsahujích tritium dešťovou kanalizací do Vltavy, ke kterému se provozovatel rozhodl minulý týden.
SÚJB událost předběžně ohodnotila jako INES 0, limitní hodnoty překročeny nebyly a podle tohoto úřadu k ohrožení životního prostředí či obyvatel v okolí elektrárny nemohlo dojít. Dosavadní poznatky však nasvědčují, že nebyly dodrženy všechny podmínky pro uvolňování radionuklidů do životního prostředí stanovené SÚJB.

„Jaderná energetika je často jejími příznivci prezentována jako čistý zdroj energie. Rizika spojená s jadernými elektrárnami si většina lidí uvědomuje pouze ve spojení s jejich případnými haváriemi. Jaderné elektrárny však vypouštějí radionuklidy do životního prostředí i při běžném provozu. Mezi nimi je i tritium. I povolený limit představuje řádově 1000-násobek přirozené hodnoty tritia v povrchových vodách. Tritium se kumuluje v nukleových kyselinách v buněčných jádrech,“ říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

Monika Machová – Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky dodává: „Odborné studie, které v roce 2005 zveřejnili britští vědci, kteří zkoumali vliv tritia na různá vývojová stádia mořských mlžů, poukazují totiž na to, že tritium se v živých tkáních akumuluje a může i v nízkých dávkách působit cytogenetická poškození a zvýšený výskyt vývojových vad. Podle výsledků jedné ze studií by neměly být také obecně doporučované limity dávek stanovené MAAE pro ochranu vodních ekosystémů používány pro všechny vodní organismy. Britští vědci se shodují na nutnosti provádět další výzkum k upřesnění míry rizik dlouhodobého působení nízkých dávek záření s důrazem na ochranu zdraví člověka a ekosystému“.

Sledováním množství tritia v řece Vltavě se zabývali také odborníci z Jihočeské univerzity v rámci diplomové práce (P. Škopek: „Sledování radioaktivity tritia v toku Vltavy s ohledem na odpadní vody Jaderné elektrárny Temelín“), jejíž výsledky prezentovali letos v únoru na odborném semináři, který Jihočeské matky uspořádaly na Jihočeské univerzitě.
Z výsledků výše uvedené práce vyplývá, že ve Vltavě sice nebyly naměřeny aktivity, které by překročily mezní hodnoty kapalných výpustí z JE Temelín závazně stanovené v rozhodnutí, které vydal Okresní úřad v Českých Budějovicích. Autoři studie však zaznamenali neplánované úniky tritia do dešťové kanalizace, která ústí do Vltavy a VD Hněvkovice, tedy tam, kam tritium není povoleno vypouštět.
Byly také naměřeny aktivity i o řád vyšší než hodnoty uváděné jinými autory ve vodách ovlivněných provozem Jaderné elektrárny Dukovany, což je způsobeno rozdílnou technologií nakládání s odpadními vodami.

„V souvislosti s posledními událostmi na Temelíně se OIŽP obrátí na SÚJB s písemnou žádostí o poskytnutí podrobnějších informací týkajících se porušení předpisů při vypouštění tritia,“ říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

„Koncentrace tritia ve Vltavě sice nepřekračuje povolené hygienické limity. Přesto však tvrzení, že jaderné elektrárny jsou při běžném provozu „čistým“ způsobem výroby elektřiny, považujeme přinejmenším za nepřesné a diskutabilní,“ říká Monika Machová-Wittingerová.

Kontakty:
Ing. Monika Machová-Wittingerová, sdružení Jihočeské matky, o.s., tel.: 603 516 603
Mgr. Pavel Vlček, OIŽP o.s., tel.: 777 006 241

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...