Jihočeské matky

občanské sdružení

Jak jsou plněny závazky z Melku?

23.9.2002
Jihočeské matky se dnes otevřeným dopisem obrátily na vládu České republiky se žádostí o poskytnutí informací, jak jsou plněny závěry vyplývající z tzv. Melkského procesu.
Jihočeské matky se dnes otevřeným dopisem obrátily na vládu České republiky se žádostí o poskytnutí informací, jak jsou plněny závěry vyplývající z tzv. Melkského procesu. Jde především o to, zda budou na JETE provedena technická opatření, na jejichž nutnost upozornily i další mezinárodní subjekty, např. WENRA či WPNS. Podle vyjádření předsedkyně SÚJB Dany Drábové nebude SÚJB vyžadovat po ČEZ a.s. žádné stavební úpravy na JETE pro zvýšení jeho bezpečnosti. Tím sice nebude porušena dohoda z Melku, nebudou však splněny požadavky evropských orgánů (WENRA, WPNS) na to, aby JETE odpovídala evropským standardům bezpečnosti jaderných elektráren. To považují Jihočeské matky za velmi znepokojující. Jihočeské matky v otevřeném dopisu dále vládu žádají mj. o poskytnutí informací o průběhu monitoringu vlivu provozu JETE na životní prostředí, o tom, jakým způsobem jsou tyto informace zpřístupněny široké veřejnosti a dále o poskytnutí informací o tom, jak jsou vytvářeny podmínky pro realizaci studie sledování zdravotního stavu obyvatelstva v okolí JETE. Otevřený dopis ministrům vlády České republiky České Budějovice, 23.9.2002 > Vážené dámy, vážení pánové, v květnu letošního roku jsme se obrátily na ministry vlády ČR se žádostí o zveřejnění harmonogramu technických opatření pro zlepšení bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, opatření směřující k informování veřejnosti o provozu JETE, monitoringu zdravotního stavu obyvatel v okolí JETE a o také zveřejnění finančních nákladů, které budou s těmito opatřeními souviset. Nutnost provedení technických opatření vyplynula z mj. z tzv. Melksého procesu. Na potřebnost technických opatření na JETE upozornily také mezinárodní subjekty jako např. WENRA či WPNS. Na naši výzvu jsme však neobdržely žádnou odpověď. Podle vyjádření předsedkyně SÚJB Dany Drábové pro LN z 19. 9. 2002 nebude SÚJB vyžadovat po ČEZ žádné stavební úpravy na JETE pro zvýšení jeho bezpečnosti. Tím sice nebude porušena dohoda z Melku, nebudou však splněny požadavky evropských orgánů (WENRA, WPNS) na to, aby JETE odpovídala evropským standardům bezpečnosti jaderných elektráren. To považujeme za velmi znepokojující. V rámci procesu z Melku se česká vláda zavázala také k dalším závazkům, především k průběžnému informování veřejnosti o vlivu JETE na životní prostředí a k vypracování metodik monitoringu zdravotního stavu obyvatel, zdokonalení radiační monitorovací sítě atd. O tom, zda a v jakém rozsahu jsou tyto závazky plněny však nejsou k dispozici téměř žádné informace. V protikladu s principem co nejotevřenějšího informování veřejnosti se v červnu letošního roku vedení JETE rozhodlo omezit rozsah poskytovaných informací o provozu I. bloku JETE na informace pouze o přehledu parametrů provozu I. bloku. Obracíme se na vás jako na vládu, která na sebe převzala závazky vlády předchozí a žádáme Vás o poskytnutí následujících informací: 1. Byla ustanovena pracovní skupina pro porovnání výpočtů radiologických důsledků nadprojektových havárií? Byl doplněn systém řízení opatření ke zmírnění následků nadprojektových havárií o Směrnice pro řešení havárií? Viz Část III/1 příloha III, B 3. bod 7 Usnesení vlády z února 2002 2. Jak je průběžně zdokonalována a modernizována stávající monitorovací síť, jak je zajištěno stanovování radioaktivních látek v povrchových vodách, podzemních vodách a zdrojích pitné vody a jak je zajišťováno sledování kumulace radionuklidů v biologických materiálech? Jak je odstraňována vysoká konzervativnost výpočtů projektových havárií a jak je zdokonalován systém indikace vzniku případných havarijních stavů včetně jeho vyhodnocování ? Viz Část III/1 příloha III, B 4. Hlava V – 3, 10,15, 20, 21 Usnesení vlády z února 2002 3. Byl založen systém průběžného informování veřejnosti o aktuálních hodnotách faktorů ovlivňujících životní prostředí provozem JETE i o dalších významných skutečnostech na www JETE a na veřejně přístupných monitorech v Týně nad Vltavou a v Českých Budějovicích a informačním středisku JETE? Viz Část III/2 přílohy III, A 1 Usnesení vlády z února 2002 4. Jak je trvale monitorován vliv provozu chladicích věží JETE na klima i v širším regionu? Část III/2 přílohy III, A 3 Usnesení vlády z února 2002 5. Je založeno dlouhodobé sledování (i retrospektivní) změn krajinného prostředí prostřednictvím analýzy multispektrálních satelitních dat? Viz Část III/2 přílohy III, C 17 Usnesení vlády z února 2002 6. Jsou vytvořeny podmínky pro realizaci studie sledování zdravotního stavu obyvatelstva v okolí JETE? Je navržena metodika dlouhodobého sledování vzorku pracovníků elektrárny a obyvatel v okolí JETE? Viz Část III/2 přílohy III, E 11 Usnesení vlády z února 2002 7. Proběhly již a pokud ne, kdy proběhnou odborné workshopy na téma Vysokoenergetická potrubí na úrovni 28,8 m, Kvalifikace ventilů a Kvalifikace bezpečnostně významných komponent? Viz časový plán realizace Přílohy I a II Závěrů Melkského procesu a následných opatření Ing. Monika Wittingerová Mgr. Dana Kuchtova

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...