Jihočeské matky

občanské sdružení

P E T I C E proti výstavbě „Střediska zimních sportů CHLUM“

15.4.2004
Autor: JČM
P E T I C E

proti výstavbě „Střediska zimních sportů CHLUM“
ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice

Adresováno: Úřad vlády ČR
            Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
            Senát Parlamentu ČR
            Ministerstvo životního prostředí ČR
            Ministerstvo obrany ČR
            Jihočeský kraj

My, níže podepsaní občané, projevujeme tímto zásadní nesouhlas s připravovaným projektem „CHLUM – středisko zimních sportů“ ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a to z těchto důvodů:

1) Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice představuje mimořádně hodnotné území na okraji Šumavy s výjimečnými přírodními podmínkami. Specifické využívání zdejší krajiny a vojenské aktivity umožnily zachování řady vysoce ohrožených biotopů a bohatých populací na ně vázaných druhů flóry a fauny.

2) Ve VVP Boletice hnízdí dvě desítky druhů ptáků uvedených v příloze I Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a pět z těchto druhů splňuje kriteria pro vyhlášení Ptačí oblasti Boletice jako součásti soustavy NATURA 2000.

3) Zároveň je území navrženo jako evropsky významná lokalita do národního seznamu NATURA 2000 pro řadu zjištěných přírodních stanovišť (biotopů) a druhů živočichů a rostlin.

4) Pro většinu druhů, které jsou předmětem ochrany navrhovaných území a na které se vztahuje platná ochrana dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, představuje dosavadní obhospodařovávání, včetně zachování vojenských aktivit, vhodný způsob využití a zaručuje jejich další přežití.

5) Dřevinná skladba s významným zastoupením jedle spolu s kvalitou lesních porostů oblasti Chlumu, Velkého a Malého Plešného patří k nejcennějším oblastem na území VVP Boletice. Nezbytným kácením pro sjezdovky by došlo k narušení lesních komplexů.

6) V oblasti Chlumu globální klimatické změny způsobily pokles počtu dní se sněhovou pokrývkou a zvětšila se i četnost a délka velkých oblev. Lze očekávat ještě další zhoršení sněhových podmínek; bylo tedy nutné umělé zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Pro tuto alternativu však v oblasti nejsou dostatečné vodní zdroje.

 Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto odpovědné orgány tohoto státu, aby se plnou měrou zasadily o podporu našeho požadavku proti aktivitám, které mohou být v rozporu s právními předpisy ČR a EU. Žádáme, aby zájmové území bylo chráněno v plném rozsahu dle zpracovaných odborných návrhů v souladu s legislativou a aby projekt „CHLUM – středisko zimních sportů“ byl vypuštěn z rozvojového programu i územně plánovací dokumentace kraje.

Petiční výbor ve složení:

Vladimír Molek, Žižkova 382, 373 72 Lišov (CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí)
Ing. František Bílek, Zubčice 44, 382 32 Velešín (Centrum enviromentálních informací a služeb Šípek)
Bc. Jaroslava Brožová, K Lusnému 2034, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic (Sdružení Jihočeské matky)
Dagmar Kjučuková, 384 72 Zdíkov 235 (Okrašlovací spolek Zdíkovska)
Mgr. David Lacina, Dvořákova 363, 252 64 Velké Přílepy (Česká společnost ornitologická)
Irena Melčová, Branišov 45, 387 73 Stachy (Děti Země)
Ondřej Šanda, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice (Hnutí Duha)
Ing. Radek Thér PhD., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 370 01 Č. Budějovice (Zelené srdce Evropy)
RNDr. Mojmír Vlašín, Drozdí 7, 621 00 Brno (Koordinátor nevládního návrhu NATURA 2000)

Osoba pověřená pro zastupování petičního výboru je Vladimír Molek, Žižkova 382, 373 72 Lišov


My, níže podepsaní, souhlasíme s textem petice proti výstavbě „Střediska zimních sportů CHLUM“ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.

č. Jméno a PŘÍJMENÍ Bydliště Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vyplněné petiční archy prosím zasílejte na adresu: Sdružení Calla, P.O. Box 223, 370 04 
Podrobnější informace obdržíte na této adrese, na tel.: 387 311 381,na e-mailové adrese: calla@ecn.cz, i u členů petičního výboru.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...