Jihočeské matky

občanské sdružení

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ CALLA, JIHOČESKÉ MATKY, JIHOČSKÝ HABR A HNUTÍ DUHA ZE DNE 27. 3. 2002

27.3.2002
„O stavbě velkokapacitního kravína v Habří rozhodne ministerstvo“
V závěru loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání ZD Skalka Jankov nesouhlas Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les s umístěním velkokapacitního kravína pro pětset dojnic v obci Habří.
„O stavbě velkokapacitního kravína v Habří rozhodne ministerstvo“ V závěru loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání ZD Skalka Jankov nesouhlas Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les s umístěním velkokapacitního kravína pro pětset dojnic v obci Habří. Počátkem letošního roku vydala Správa CHKO Blanský les nové rozhodnutí, tentokrát kladné. S tím ale nesouhlasí občanská sdružení a Obec Habří. Proč nesouhlasíme s výstavbou kravína  Navrhovaná stavba překračuje o polovinu maximální stavy skotu v kterékoliv lokalitě CHKO Blanský les a nový kravín nepředpokládá pasení, což by zde bylo optimální.  Nedochází k omezení kapacity skotu a snížení množství živočišného odpadu v lokalitě .  Nový územní plán obce schválený zastupitelstvem v prosinci, neuvažuje s rozšířením zemědělského areálu.  Výstavbou dalšího kravína mimo stávající areál by došlo k narušení krajinného rázu a porušení vyhlášky o zřízení CHKO Blanský les, což je v rozporu se zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  Akceptovat lze pouze rekonstrukci stávajících objektů Rozdělení velkého kravína na dva menší stačilo ke změně rozhodnutí Pouhá stavební změna stačila k tomu, aby Správa CHKO změnila své původní rozhodnutí, neboť stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny předložené investorem sama napadla. „Naše odvolání proto opíráme o odborný posudek“ uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA.Vzhledem k rozdílným názorům na možné narušení krajinného rázu, což je s ohledem na umístění v CHKO závažná skutečnost, jsme si nechali zpracovat odborný posudek Doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem, CSc z Ústavu urbanismu fakulty architektury ČVUT Praha. Závěry posudku hovoří v neprospěch výstavby nového kravína „Navrhovaná zástavba bude představovat výrazný zásah do rysů a hodnot krajinného rázu. Bude zásahem do kulturní a historické charakteristiky, do harmonických vztahů a harmonického měřítka krajiny. Podstatné další zhoršení současného stavu nelze potvrdit dalším využitím území. Naopak je nutno do budoucna uvažovat jedině s jeho zmírněním. „ Proč nelze využít opuštěný zemědělský areál v Lipí? „Dosud nám nikdo nedokázal vyvrátit návrh na využití opuštěného areálu v nedalekém Lipí“, uvádí Jaroslava Brožová ze sdružení Jihočeské matky. „ Pro ZD Skalka byla tato varianta neřešitelná vzhledem k několika vlastníkům. Agroslužby Kaplice však tento problém zřejmě překonají, neboť v současné době předkládají k posouzení projekt na využití areálu pro chov 120 tisíc brojlerů a jeho odkoupení od Pozemkového fondu ČR!“ dodává Brožová. Na požádání poskytneme plné znění posudku doc. Vorla Sdružení CALLA – Vladimír Molek, tel. 038-7311381

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...