Jihočeské matky

občanské sdružení

Tisková zpráva k zahájení štěpmé reakce na 2. výrobním bloku a k plánovanému zahájení zkušebního provozu na 1. výrobním bloku JETE

30.5.2002
Státní úřad pro jadernou bezpečnost deklaroval v médiích připravenost povolit u prvního bloku JETE etapu tzv. zkušebního provozu, která je třetí etapou tzv. aktivního vyzkoušení (1. Fyzikální spouštění, 2. Energetické spouštění 3. Zkušební provoz) dle atomového zákona. SÚJB také povolil spuštění první štěpné reakce v druhém bloku JETE. Zavezení prvního palivového souboru do aktivní zóny reaktoru je z právního hlediska zahájením tzv.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost deklaroval v médiích připravenost povolit u prvního bloku JETE etapu tzv. zkušebního provozu, která je třetí etapou tzv. aktivního vyzkoušení (1. Fyzikální spouštění, 2. Energetické spouštění 3. Zkušební provoz) dle atomového zákona. SÚJB také povolil spuštění první štěpné reakce v druhém bloku JETE. Zavezení prvního palivového souboru do aktivní zóny reaktoru je z právního hlediska zahájením tzv. fyzikálního spouštění. K povolení fyzikálního spouštění již bylo vydáno kladné rozhodnutí SUJB v březnu 2002.

"Toto rozhodnutí považujeme za protiprávní a napadáme ho žalobou, která byla podána dne 2. 5. 2002 k Vrchnímu soudu do Prahy" říká Eva Hlasová (viz příloha - žaloba o doručení a zrušení rozhodnutí správního orgánu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost).

"Jaderná elektrárna Temelín nesplňuje podmínky pro zahájení štěpné reakce v druhém bloku a k zahájení zkušebního provozu v prvním bloku. Proto je rozhodnutí SÚJB nezodpovědné. Navíc je evidentně načasované těsně na předvolebí období, což dokládá politický tlak na dostavbu JETE" říká Dana Kuchtová.

Problémové okruhy JETE jsou následující: (podrobně viz příloha)

- na Temelíně nejsou odstraněny konstrukční technické nedostatky, jejichž existenci definovala mezinárodní grémia - WENRA, WPNS a tzv. Černá kniha vypracovaná na základě procesu z Melku.

- celou fázi testů (fyzikální i energetické spouštění) provázela na prvním bloku řada technických problémů. Některé z nich byly velmi závažné - viz porucha dne 7. 2. 2002, při níž došlo k nečekané kumulaci technických chyb na některých zařízeních. Státní úřad pro jadernou bezpečnost odmítl Calle i Jihočeským matkám zveřejnit přesné informace o poruchách a o způsobu jejich odstranění s odvoláním na obchodní tajemství.

- Jihočeské matky představují dnes rešerši z pravidelných zpráv SUJB, které dlouhodobě konstatovaly nedostatky na Temelíně v provedení svarů, v nedodržování technických podmínek montáže (a to i u automatizovaných systémů řízení nebo u druhého bloku JETE, kde se jednalo např. o neutěsněné průchodky, vysokou prašnost a svary nevyhovující jakosti nalezené na hlavním cirkulačním potrubí), dále porušování zásad v programech zajištění jakosti či nesoulad mezi písemně schválenými činnostmi a jejich reálnou podobou, přesouvání zkoušek do jiných etap spouštění.

- Rychločinné armatury hydroakumulátorů na druhém bloku vykazovaly v průběhu testů odchylky od požadované funkčnosti. Musely být repasovány ve výrobním závodě. "Jde o velmi důležité zařízení zajišťující zaplavení aktivní zóny reaktoru v případě maximální projektové nehody a zabránění rozvoje havárie směrem k tavení paliva. Selhání těchto armatur může mít fatální následky. Veřejnost neví, jak se JETE s tímto problémem vypořádala" konstatuje ing. V. Vlk, energetik a konzultant.

- Ve fázi testů byl zřetelný politický tlak na urychlení zkoušek a dodržení termínů za každou cenu

- Na Temelíně nejsou vyřešeny právní otázky - viz např. v procesu EIA na 78 změn se ukázalo, že ještě dnes chybí důležité podklady a analýzy, které měly být k dispozici před zahájením fyzikálního spouštění.

Jihočeské matky předají souhrn technických a právních problémů JETE tzv. skupině expertů WPNS na úrovni Evropské unie. Nevládní organizace z Čech, Rakouska i Německa budou fakta o nepřipravenosti JETE předkládat opakovaně svým politikům - např. Německo si již oficiálně vyžádalo podklady k události 7. 2. 2002. Právní kroky proti JETE budou pokračovat na české straně, tak i v Rakousku a Bavor.

Mgr. Dana Kuchtová Ing. Eva Hlasová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...