Jihočeské matky

občanské sdružení

V blízkosti Sellafieldu byly objeveny další „clustery“ (shluky) případů rakoviny.

13.8.2004
Autor: JČM
V blízkosti Sellafieldu byly objeveny další „clustery“ (shluky) případů rakoviny. V roce 1983 upozornila ve svém pořadu Yorkshiská televize na výskyt „clusterů“ (shluků) případů onemocnění dětí leukémií v lokalitě Seascale v blízkosti Sellafieldu – jaderného přepracovatelského závodu. Následovala politická bouře, jejímž vyústěním byl vznik nového výboru – COMARE (Výbor pro lékařské aspekty záření v životním prostředí). V současné době zjistila nezávislá televize z Walesu výskyt dalšího „clusteru“ v okolí radiací kontaminované lokality Menai Strait, ležící mezi ostrovem Anglesey a severním Walesem. Ukazuje se, že nově objevený shluk v lokalitě Menai Straitse je daleko statisticky významnější, než ten, který byl objeven v okolí Seascale v roce 1983. U 43 dětí (všechny pocházely z oblasti v okolí Menai Straits), byla zjištěna rakovina. Lze však předpokládat, že toto číslo zdaleka nereprezentuje celkový počet nemocných dětí. V okolí města Caernarfon, byl výskyt onemocnění leukémií u dětí ve věkovém rozmezí 0 – 14 let, ve srovnání s celostátním průměrem ve Velké Británii, 28 krát vyšší (pro srovnání – v lokalitě Seascale to byl výskyt rakoviny 12 krát vyšší). Riziko výskytu se ovšem neomezuje pouze na město Caernarfon. Ve 34 oblastech, ležících v okolí Menai Strait se vyskytlo 6 případů leukémie u dětí ve věku 0 – 4 let, v období let 2000 – 2003. V letech 1996 až 2003 se vyskytlo 9 případů nádorů mozku. Do tohoto počtu jsou zařazeny i 3 případy (u mladých lidí) vzácně se vyskytujícího očního nádoru – retinoblastomu. V jiném přímořském městě – Conwy – se vyskytly další dva případy onemocnění retinoblastomem, oba u dětí mladších deseti let. Výskyt tohoto druhu nádoru je spojován s radioaktivitou od té doby, co se vyskytl dvacetinásobný nárůst výskytu retinoblastomu u dětí dělníků, kteří pracovali v Sellafieldu. I konzervativní výpočty ukazují, že riziko výskytu retinoblastomu je v této oblasti, ve srovnání s celostátním průměrem, 5 až 15 krát vyšší. Zjištěné výsledky vykazují vysokou statistickou významnost, což dokazuje, že nemůže jít o náhodný výskyt nádorů. Výsledky potvrzují výskyt efektu, který byl identifikován v roce 2000 v rámci tříleté studie, týkající se výskytu nádorů ve Walesu. Tato studie odhalila nárůst výskytu nádorů u dětí a dospělých, žijících na pobřeží severního Walesu. Studie hovoří o tom, že v okolí měst Caernarforn a Bangor, se vyskytoval vysoký počet dětských nádorů (došlo k jedenácti – násobnému zvýšení počtu onemocnění). Jedním z možných vysvětlení zvýšeného výskytu počtu nádorů podél pobřeží je přenos radioaktivních částic z moře na pevninu, kde jsou tyto částice inhalovány lidmi. Z důvodů politických a právních je tento objev velice důležitý. Výbor COMARE problematiku výskytu nádorů v okolí Menai Strait zkoumal. Tento výbor vydal poté prohlášení, že na základě současných znalostí o vztahu mezi radiací a leukémií, by dávky, které v této lokalitě lidé obdrželi, neměly způsobit takový nárůst případů nádorových onemocnění. Současný stav vědomostí, na který se odvolává COMARE, je model, který je používán Mezinárodní komisí pro radiační ochranu (ICRP). Tento výbor vydal prohlášení, že a který byl podroben kritice, protože se odkazuje pouze na studie o vlivech akutních vysokých externích dávek záření. V lednu 2002 vydal Evropský výbor pro radiační rizika (ECRR) (www.euradcom.org) doporučení, aby se model, používaný ICRP, přepracoval především s ohledem na možný negativní vliv nízkých dávek záření. ECRR také upozornil na takové typy expozice záření, při kterých je hlavní riziko vnitřní ozáření z inhalovaných nebo požitých radioaktivních částic. Nové váhové faktory by měly brát do úvahy také specifická rizika spojená s radioizotopy, které se mohou vázat do struktur DNA a s izotopy, které mění své chemické složení během svého radioaktivního rozpadu. Takovéto typy expozice jsou úplně jiného charakteru, než expozice akutním vysokým externím dávkám. V roce 2001 byl založen Výbor pro výzkum radiačních rizik z interních zdrojů (Committee Examining Radiation Risk from Internal Emitters – CERRIE). Výbor má přispět k vyřešení vědeckých rozporů, které nyní panují v oblasti vlivu nízkých dávek záření. Objev shluku případů leukemie ve Walesu ukazuje na vzrůstající nejistotu ve znalostech o vlivech radiace na zdraví. Ukazuje to také na výskyt negativních vlivů souvisejících s radioaktivním zářením, se kterými ICRP nepočítá. Jsou to např.: zvýšení výskytu počtu onemocnění leukémií u dětí v době pozemních pokusů s jadernými zbraněmi v padesátých a šedesátých letech, prudký nárůst počtu onemocnění dětskou leukemií po havárii v jaderné elektrárně Černobyl, mnoho lokalizovaných shluků nádorů v okolí přepracovatelských závodů a jaderných elektráren, a zvýšený výskyt onemocnění vojáků a civilistů rakovinou, kteří vdechovali prach s uranem. Objev shluku nádorů v okolí Menai Strait je jasným důkazem toho, že nebylo moudré ze strany COMARE spoléhat na doporučení ICRP, která nebrala do úvahy příčinné souvislosti mezi radioaktivitou a výskytem shluku nádorů. Vlastní studie včetně statistického vyhodnocení, jejímž autorem je PhD. Chris Busby, je možno nalézt na webowé adrese www.llrc.org/health/subtopic/menai.pdf Ze zahraničního materiálu Nuclear Monitor, February 27, 2004, number 604 přeložila Monika Wittingerová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...