Jihočeské matky

občanské sdružení

TZ z 16. 7. 2003 Veřejnost proti výstavbě dalších jaderných bloků v ČR, energetická politika

16.7.2003
Autor: JČM
Tisková zpráva vydaná u příležitosti tiskové konference konané 16.7.2003 v Praze
Aktualizovaná koncepce státní energetické politiky, kterou v současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), počítá s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Ve všech šesti scénářích předložených ministerstvem je naplánováno prodloužení provozu jaderné elektrárny Dukovany, většina scénářů počítá s výstavbou dalších jaderných bloků.

Jak tyto plány přijímá veřejnost? Sdružení Jihočeské matky zadalo v červnu letošního roku firmě TNS Factum šetření týkající se postojů veřejnosti k jaderné energetice v České republice. Výzkum byl realizován v rámci omnibusového šetření, zkoumanou populací byli obyvatelé České republiky starší 15 let. Výzkum byl proveden tzv. kvótním výběrem. Výběr 912 respondentů byl uskutečněn na základě proporcionálního zastoupení – byly určeny kvóty podle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště a regionu. Otázka zněla: Nová energetická politika, kterou připravuje MPO, počítá s dalším rozvojem jaderné energetiky v ČR. Souhlasil byste s výstavbou dalších jaderných bloků v ČR?

Výzkum zjistil, že česká veřejnost je v názoru na další výstavbu jaderných bloků rozdělena následovně: polovina se staví proti (49,4%), čtvrtina pro (25,8%), čtvrtina neví nebo nemá na tuto otázku názor (24,8%). Poměrně výrazně se v názorech na další výstavbu jaderných bloků liší muži a ženy. Mezi ženami je nesouhlas rozšířen více a přesahuje polovinu (53%). Z věkových skupin souhlasí s další výstavbou nejčastěji lidé v mladším středním věku 30 až 44 let, souhlas však není převažující (souhlasí 30,3%, nesouhlasí 47,3%), největší nesouhlas vyjadřují lidé starší 60 let (souhlasí 21,6%, nesouhlasí 53,6%). S růstem vzdělání stoupá podíl lidí, kteří jsou pro další výstavbu jaderných bloků, ale ani ve skupině vysokoškolsky vzdělaných lidí není souhlas převažující (souhlasí 32%, nesouhlasí 49,7%). Obyvatelé menších obcí jsou častěji pro výstavbu, obyvatelé měst proti.

„Výsledky výzkumu potvrzují naše zkušenosti z jižních Čech – pokud se ptáte obecně na rozvoj jaderné energetiky, zvažují lidé pro a proti, včetně např. jaderného výzkumu, využití jaderné energie v medicíně atp. Pokud se jich konkrétně zeptáte, zda má být postavena další jaderná elektrárna či úložiště jaderného odpadu, je jich většina proti.“ říká Dana Kuchtová, mluvčí Sdružení Jihočeské matky

Starosta jihočeské obce Mydlovary u Českých Budějovic, pan Ciglbauer, konstatuje: „Naše obec leží nedaleko JETE. Dodnes se potýkáme s následky zpracování uranové rudy - u obce zůstalo téměř 300 ha odkališť s tunami radioaktivního rmutu, sanace probíhají pomalu. Další bloky v JETE by znamenaly zhoršení již tak složité situace v regionu.“

Pan J. Vrzák, bývalý zastupitel obce Temelín, říká: „Když se za socialismu rozhodlo o výstavbě Temelína, nikdo se neptal na názor místních lidí. Nyní se dovídám z tisku o výstavbě dalších bloků v JETE a zase se nás místních nikdo na názor neptá. Já osobně s výstavbou dalších bloků v jaderné elektrárně Temelín nesouhlasím.“

Starosta obce Nadějkov u Tábora Z. Černý je jedním ze starostů, kteří aktivně vystupují proti umístění úložiště jaderného odpadu v jižních Čechách. K plánům na výstavbu dalších jaderných bloků říká: „Další jaderná elektrárna – ať v Temelíně nebo jinde – by znamenala produkci dalšího jaderného odpadu. Dosud nemáme vyřešeno, kam uložíme odpady již vyrobené. Produkci dalšího jaderného odpadu považuji za nepřijatelné riziko“.

Jihočeské matky se domnívají, že zástupci MPO, ale i další politici, by měli při plánování koncepcí respektovat názory veřejnosti, starostů obcí i nevládních organizací, především z regionů dotčených konkrétními plány na výstavbu. Dosud tomu tak bohužel není, předkládaná energetická politika nevznikla konsensem, nýbrž má charakter direktivy z jediného úřadu – Ministerstva průmyslu a obchodu.


Dana Kuchtová, 603/516 711


Státní energetická koncepce (SEK) a diskuse s veřejností
Posouzení vlivů SEK na životní prostředí (proces SEA)


1. Diskuse s ekologickými iniciativami o SEK:

„Při přípravě energetické koncepce jsem dbal na to, aby se mohly vyjádřit všechny zúčastněné strany. Ekologické iniciativy, zástupci výrobců energií, zástupci spotřebitelů, odbory, odborná veřejnost a mnoho dalších. V podstatě jsme chtěli dát slovo každému, kdo má k tématu co říci. Nebyl to z naší strany alibismus, ale spíše snaha načerpat nové myšlenky a impulsy, protože si na rozdíl od mnoha jiných nemyslíme, že máme patent na rozum. Diskuse již probíhá téměř dva měsíce a bude pokračovat prakticky do konce roku na různých úrovních….“ – M. Pecina, náměstek ministra Urbana, Ekolist, 14. července 2003:

2. Sdružení Jihočeské matky k diskusi o SEK:

„Diskuse s MPO sice probíhá, ale pouze podle pravidel, která si stanovilo MPO samo. To, že již existují pravidla pro vyhodnocování vlivů koncepcí na životní prostředí v rámci tzv. procesu SEA, zatím MPO nebere příliš na vědomí. V rámci standardního procesu SEA by došlo k zapojení veřejnosti a k rozsáhlé diskusi. MPO navíc podcenilo diskusi v regionech, nejvíce v jižních Čechách. Rozvoj našeho regionu by výstavba dalších jaderných bloků velmi negativně ovlivnila“ říká Dana Kuchtová, mluvčí Sdružení.
 
3. Chronologie nejdůležitějších událostí souvisejících se SEK a se zapojením veřejnosti do diskuse:

- 2. 6. 2003 proběhla na MPO prezentace materiálu o aktualizaci státní energetické koncepce pro pracovníky MŽP, odborných institucí a nevládních organizací.

- Během prezentace byli účastníci seznámeni s vizemi, cíli a se šesti již hotovými scénáři energetické politiky a také s možností podávat připomínky k předloženému materiálu do konce června 2003. Z diskuse, která po prezentaci proběhla, vyplynulo zcela jasné, jednotné a velmi kritické stanovisko zástupců MŽP, zástupců nevládních organizací a soukromých firem. Předložený materiál měl totiž tolik nedostatků, že ho nebylo možno považovat za hotovou koncepci, o které by bylo možné konstruktivně diskutovat a kterou by bylo možno posoudit v procesu posuzování vlivů na životní prostředí – viz dále hlavní nedostatky.

- Nevládní organizace zaslaly ministru Urbanovi otevřený dopis, kde ho upozorňovaly na nedostatky předložené energetické koncepce a kde žádaly zásadní změnu v přístupu ke zpracování koncepce.

- Ministr Urban odpověděl, že „bude zpracován materiál, který bude NÁSLEDNĚ podroben proceduře SEA“. Je zřejmé, že panu ministrovi není jasný smysl SEA jako nástroje pro dosažení konsensu jednotlivých stran již během přípravy koncepcí.

- Nevládní organizace navrhují dodatečné vytvoření SEA-týmu, jako svého zástupce v tomto týmu navrhují ing. E. Sequense ze Sdružení Calla.

- Hnutí Duha a Sdružení Calla připravilo připomínky k obsahu SEK, Všechny dosavadní změny SEK však lze bohužel označit za kosmetické.

- 1. 7. Uspořádaly Jihočeské matky setkání se starosty z okolí jaderné elektrárny Temelín. Setkání se zúčastnilo 13 starostů, žádný z nich neměl informace o nově připravované celostátní energetické koncepci a o možné výstavbě dalších jaderných bloků.4. Hlavní nedostatky materiálu MPO - Aktualizace státní energetické koncepce s ohledem na standardní požadavky procesu SEA:1) Chybí úplná analytická část koncepce, dále tzv. SWOT-analýza, chybí další technicky, ekonomicky a funkčně vyhovující scénáře, včetně scénářů pro stranu spotřeby, především však chybí vyhodnocení vlivů jednotlivých scénářů na životní prostředí a jejich porovnání.

2) Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí být zpracováno jako součást koncepce, nebo jako paralelní materiál spolupůsobícího SEA-týmu. Podle stávající právní úpravy zahrnuje proces SEA povinnost předkladatele koncepce zpracovat dokumentaci o posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, a to podle části C. III a C. IV. Přílohy č. 3 zákona č. 244/92 v platném znění. Současně je předkladatel koncepce povinen návrh koncepce společně s dokumentací o vlivech koncepce na životní prostředí zveřejnit a zpřístupnit po dobu nejméně 60 dní před jejím projednáním ve vládě. MPO sdělilo nevládním organizacím (p. Mohelník), že 60denní lhůta pro připomínkování SEK začala běžet od začátku července. To je však v rozporu se zákonem.

3) SEA-tým odborníků dosud nebyl definitivně sestaven a nepracuje. V tomto týmu by měli být v každém případě zástupci MPO jako zpracovatelé návrhu koncepce i zástupci MŽP jako zpracovatelé stanoviska ke koncepci. Dle našeho názoru i zástupci odborné a laické veřejnosti, protože jen za předpokladu spolupráce již ve fázi vytváření vizí, cílů a variant lze dosáhnout konsensu v energetické politice. Opačný postup, který dosud volí MPO, je kontraproduktivní. MPO vypracovalo koncepci bez součinnosti s jinými subjekty a nyní vyžaduje připomínkování nekvalitního materiálu. Dle prozatímní zkušenosti provádí v předloženém materiálu pouze kosmetické změny.

4) Veškeré připomínky ke koncepcím má dle metodiky MŽP pro SEA zpracovávat tzv. SEA-tým. Tento tým dosud nepracuje a veškeré připomínky vyřizuje MPO. To je v rozporu se standardním procesem SEA.

5) Pokud bude vytvořen SEA-tým a budou dodrženy všechny standardní postupy a lhůty pro SEA-proces, nemůže být koncepce – především z časových důvodů - schválena vládou v tomto roce. MPO opakovaně zdůrazňuje, že diskuse bude probíhat jen do konce roku, jinde, že koncepci předloží vládě ještě do konce tohoto roku.
Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...