Jihočeské matky

občanské sdružení

Vyjádření k dokumentaci „Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE“.

16.9.2004
Autor: JČM
Vyjádření k dokumentaci „Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE“.

1. Již v rámci zjišťovacího řízení jsme požadovaly, aby v dokumentaci byl uveden konkrétní kontejner - výrobek, ve kterém bude VJP skladováno. Stejný požadavek vzneslo i MŽP ve svém stanovisku ke zjišťovacímu řízení.

V dokumentaci EIA však tento požadavek splněný není, jsou zde sice uvedena technická data a vlastnosti, které bude OS splňovat, ale konkrétní výrobce a OS (výrobek) v dokumentaci uveden není – pouze obecná definice obalových souborů typu B(U) a S pro přepravu a skladování jaderných materiálů a radioaktivních látek.

Opět pouze v obecné rovině jsou zde vyhodnoceny otázky, týkající se konstrukce OS s ohledem na zajištění podkritičnosti VJP, integrity, těsnosti a odstínění. Vše je řešeno u definovaných obalových souborů pouze matematickými modely, odhady.

Je však všeobecně známo, že při zpracovávání žádosti o udělení povolení typu B(U) se předpokládalo, že se bude vycházet ze zkoušek více než 10 let starých, kterým byly podrobeny pokusné vzorky tehdejších kontejnerů CASTOR I a II (modely kontejneru geometricky podobné v měřítku 1:3 jakož i části kontejneru v měřítku 1:1), ačkoliv typ CASTOR 440/84 se odchyloval v rozhodujících parametrech jako je tloušťka stěny, průměr, výška i jiné uspořádání podélných otvorů pro neutronové stínění, které má za následek nižší účinnost než u jiných typů CASTOR. Tímto je vyvrácen argument zpracovatelů dokumentace, že pro posouzení rizik není nutné znát typ-konkrétní výrobek, protože schválené kontejnery budou tak jako tak testovány. Pro odhady rizika je rozhodující přesná znalost technických parametrů – složení materiálu, technologie výroby, zajištění jakosti. Všechny odhady rizik jsou bez těchto znalostí virtuální realitou.
Požadujeme, aby dokumentace byla v tomto ohledu doplněna.

2. V rámci zjišťovacího řízení jsme požadovaly, aby ve vlastní dokumentaci EIA bylo vyhodnoceno, jakým způsobem bude proveden proces vyřazování JE z provozu v případě, že v jedné z jejích částí bude umístněno zařízení na překládku, či opravu OS (s tím se počítá).

V dokumentaci EIA je uvedeno, že tento proces bude předmětem samostatného projektu a procesu EIA. S tím nelze souhlasit, tyto aspekty musí být vyhodnoceny již nyní, neboť je jasné, že provoz skladu VJP a provozu a následného vyřazování ETE z provozu spolu úzce souvisejí. Stejně tak musí být již v této dokumentaci EIA uvedeno, jakým způsobem bude zajištěn provoz skladu v návaznosti na ukončení provozu a vyřazování ETE z provozu. Nelze se v žádném případě odkazovat na budoucí vypracování dokumentace o vyřazování ETE z provozu (str. 45).

Není jasné, co míní autoři dokumentace tvrzením, že pokud bude u vyprázdněných OS zjištěna radioaktivní kontaminace, budou takové OS skladovány v budově skladu a po určité době skladování budou řízeně uvolněny do ŽP jako recyklovatelný kovový odpad – viz str. 46.

3. Na str. 43 dokumentace EIA je uvedeno, že havarijní připravenost skladu bude zajištěna ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 318/2002 Sb. Požadujeme, aby v dokumentaci EIA bylo konkrétně uvedeno, jakým způsobem bude havarijní připravenost zajištěna a to nejen ve smyslu vnitřního, ale především vnějšího havarijního plánu

4. V dokumentaci EIA jsou na str. 65 uvedeny výsledky speciálního psychologického šetření, které bylo provedeno v letech 2000 a 2002 v rámci studií Ústavu preventivního lékařství LF MU. Závěry tohoto psychologického šetření vyznívají jednoznačně pozitivně v tom smyslu, že obyvatelstvo v okolí ETE se na její blízkost dobře adaptovalo a dá se tedy logicky očekávat, že bude akceptovat stavbu a provoz skladu VJP. Z průzkumů, které zadalo naše sdružení však takové optimistické výsledky nevyplynuly 

Z průzkumu, který pro naše sdružení vypracovala sociologická agentura AISA v roce 1999 vyplynulo, že pro dostavbu JETE je 48% dotázaných respondentů, 53 % dotázaných respondentů je pro to, aby Česká republika odstoupila od využívání jaderné energie. Z průzkumu, který v roce 2003 pro naše sdružení vypracovala agentura TNSfactum vyplynulo, že 49,4 % dotázaných respondentů nesouhlasí s výstavbou dalších jaderných bloků v ČR. Stejná agentura provedla další průzkum v roce 2004. Vyplynulo z něj, že 46,2 % dotázaných respondentů nesouhlasí s výstavbou dalších jaderných bloků v ČR (viz přílohy).

Pokud se týká výstavby skladu VJP, jsou zde jasné signály ze strany místních občanů, že s jeho realizací nesouhlasí (v obci Temelín bude dokonce probíhat místní referendum).

Petici Jihočeských matek proti výstavbě meziskladu podepsalo 1460 obyvatel, především z okolí Temelína.

Není nám tedy jasné, na základě čeho došli zpracovatelé průzkumu k tak optimistickým závěrům. Požadujeme, aby součástí dokumentace byl v příloze uveden psychologický průzkum Ústavu preventivního lékařství LF MU (jaká byla formulace otázek, vlastní vyhodnocení, struktura dotazované populace atd.).

Požadujeme provedení nového objektivního průzkumu, zda obyvatelstvo v okolí JETE akceptuje stavbu a provoz skladu VJP.

5. Na str. 77 dokumentace EIA je uvedeno, že díky významným terénním úpravám došlo ke snížení hladiny podzemní vody na úroveň 6,9 m pod terénem z původních 0,95 – 1,9 m. Požadujeme, aby v dokumentaci bylo konkrétně uvedeno, o jaké terénní úpravy se jednalo.

6. Na str. 87 dokumentace EIA je uvedeno, že výstavba a provoz skladu bude po stránce sociálně ekonomické přínosem, neboť zajistí pracovní místa. Souhlasíme s autory dokumentace, že v období výstavby skladu dojde k vytvoření větší nabídky pracovních míst. Nelze však souhlasit s autory dokumentace v tom, že sklad bude v období provozu významně přispívat k nabídce pracovních míst. Sami autoři na str. 41 uvádějí, že sklad VJP nebude mít charakter trvale obsluhovaného pracoviště a že jeho provoz bude zabezpečován stávajícím odborným personálem elektrárny.

7. Na str. 95 dokumentace je uvedeno, že „oblast v okolí elektrárny Temelín nabízí velmi dobré podmínky pro rekreaci a turistiku a že nelze očekávat, že by v důsledku výstavby a provozu skladu došlo k omezení turistického ruchu a ke snížení atraktivity daného území“. Z výsledků průzkumu, který pro naše sdružení vypracovala renomovaná firma STEM/MARK v roce 2002, však vyplynulo, že přítomnost ETE má negativní vliv na trh s realitami (potvrdilo to 77% dotázaných realitních kanceláří). Z průzkumu dále vyplynulo, že 92% dotazovaných realitních kanceláří potvrdilo, že výhled na věže elektrárny snižují zájem klientů o nemovitosti. 68 % dotázaných respondentů (občanů) by si nemovitost v blízkosti JETE nezakoupilo (viz příloha).


Lze tedy logicky odvodit, že stejný negativní vliv bude mít i další jaderné zařízení v této lokalitě, kterým sklad VJP bezesporu je. Navíc lze předpokládat, že sklad VJP bude v dané lokalitě v provozu i po roce 2065, pokud nebude nalezeno trvalé úložiště pro VJP. Tuto možnost ostatně připouštějí i sami autoři dokumentace na str. 24 dokumentace. Negativní vliv skladu VJP bude tedy dlouhodobého charakteru.

Žádáme doplnění dokumentace ve smyslu provedení objektivního průzkumu vlivu výstavby a provozu skladu na turistický ruch a nemovitosti.

8. Kapitola vyhodnocení rizika teroristických útoků: je třeba ocenit, že se autoři dokumentace rizikem teroristických útoků vůbec zabývali. Po prostudování této kapitoly se však neubráníme kritickému postoji. Z provedených analýz a na základě matematického a fyzikálního modelování došli autoři dokumentace k překvapivému závěru, že by cílený letecký teroristický útok, při kterém by byla použita těžká dopravní letadla typu Boeing a Airbus, sice mohl vést k poškození stavebních konstrukcí skladu, následné deformaci OS a ke snížení jejich integrity, nicméně ani v takovýchto případech by nevzniklo neúnosné radiační ohrožení obyvatel a životního prostředí.

Zřícení letadla na mezisklad však může vyvolat významné škody. Mechanické zatížení v důsledku pádu předmětu zachycují kontejnery. V rámci německého schvalovacího řízení provedené pokusy s ostřelováním kontejneru ovšem ukázaly, že náraz střely, která simulovala zřícené vojenské letadlo způsobil v systému vík a těsnění kontejneru rozsáhlou ztrátu těsnosti. Posude TUeV Hannover dospěl –na základě těchto pokusů s ostřelováním k závěru, že zřícení skladovací haly v důsledku zemětřesení nebo pádu letounu povede k takovému zatížení vík a těsnění kontejnerů NUKEM, které je srovnatelné se zatížením způsobeným ostřelovacími pokusy.

Na str. 104 je v rámci této kapitoly uvedeno, že „nejvýznamnější součástí boje proti terorismu je zdokonalování preventivních opatření“. Jako jedno z nejúčinějších opatření v případě stavby skladu VJP se jeví tzv. nulová varianta - tedy nevybudování tohoto skladu a co nejrychlejší ukončení využívání jaderné energie vůbec.
Dalším preventivním opatřením je varianta výstavby skladu jako skladu tzv. přípovrchového (viz Skalka) či skladu podzemního. Požadujeme vyhodnocení těchto variant.

V dokumentaci úplně chybí vyhodnocení mimořádných a možných provozních nehod. Autoři se s tímto požadavkem, který jsme vznesly již ve fázi zjišťovacího řízení (stejný požadavek vzneslo i MŽP), vypořádali vskutku neobvykle. Na str. 20 se v dokumentaci uvádí: „Vzhledem k tomu, že jde o jaderné zařízení, nejsou akceptovatelné žádné takové následky havarijních scénářů, které by mohly způsobit významné negativní vlivy na životní prostředí …“.

Požadujeme, aby v dokumentaci EIA vyhodnoceny dopady mimořádných a možných provozních nehod na životní prostředí, včetně člověka.

9. V dokumentaci je poměrně obsáhle zpracována otázka možných negativních vlivů  nízkých dávek záření na lidské zdraví. Autor této kapitoly – MUDr. Kotulán – vypracoval tuto kapitolu velice obsáhle, ovšem ve zcela konzervativním duchu. Někteří vědci však uznávají, že se v problematice působení radioaktivních látek na člověka vyskytuje mnoho neznámých faktorů. Ve světě se navíc objevují další skutečnosti, které podporují hypotézu o vlivu nízkých dávek záření na vznik nádorových onemocnění – v současné době byl objeven další shluk (kromě již zjištěných shluků nádorů v okolí jaderného přepracovatelského závodu v blízkosti Sellafieldu - 1983 – Velká Británie, dále v okolí jaderné elektrárny Krümmel - 1989-1996 - Německo) nádorů v okolí radiací kontaminované lokality Menai Strait, ležící mezi ostrovem Anglesey a severním Walesem.

10. Na str. 26 dokumentace EIA je uvedeno, že „v období vyřazování elektrárny z provozu budou zachovány veškeré vazby potřebné pro provoz skladu, případně budou realizována náhradní řešení“. Není však specifikováno, o jaká náhradní řešení se jedná. Požadujeme, aby konkrétní řešení byla v dokumentaci uvedena.


Požadujeme, aby Ministerstvo životního prostředí proces posuzování vlivů na životní prostředí přerušilo, vyžádalo si doplnění dokumentace ve smyslu výše uvedených požadavků a takto doplněnou dokumentaci znovu veřejně projednalo.V Českých Budějovicích, 16.9.2004


Jménem Sdružení Jihočeské matky:


Ing. Monika Wittingerová
Mgr. Dana KuchtováKategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...