Jihočeské matky

občanské sdružení

Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k projednání záměny ASŘTP a ke kolaudačnímu řízení 1. HVB JE Temelín

7.11.2005
Autor: JČM
Vyjádření Sdružení Jihočeské matky k projednání záměny ASŘTP spojených s 1. HVB JE Temelín a ke kolaudačnímu řízení 1. HVB JE Temelín a návrh na zpřístupnění vybraných podkladů pro rozhodnutí

(k návrhu stavebníka na vydání kolaudačního povolení stavebních objektů a provozních souborů spojených s užíváním 1. hlavního výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín)

Obecnému stavebnímu úřadu, Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ÚP, SŘ a investic, oddělení ÚP a SŘ
Speciálnímu stavebnímu úřadu, Městský úřad - Týn nad Vltavou, odbor životního prostředíDne 15.11. 1994 podal stavebník žádost o povolení změny ASŘTP (změna stavby JETE před jejím dokončením – záměna ASŘTP 1. a 2. bloku) referátu ŽP OkÚ České Budějovice jako speciálnímu vodohospodářskému stavebnímu úřadu, 16. 11. 1994 i u obecného stavebního úřadu, tedy referátu regionálního rozvoje OkÚ. V podáních byly přiloženy materiály vypracované Energoprojektem Praha:
Projektová dokumentace k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením – záměna ASŘTP – průvodní zpráva
ASŘTP hlavního výrobního bloku – technická zpráva.

ČEZ ve své žádosti z r. 1994 konstatoval, že:

„jde o změnu, jejíž realizací nedojde k podstatnému odchýlení od dokumentace ověřené ve stavebním řízení a její povolení by bylo možné spojit s kolaudačním řízením
„jde o změnu, která se týká výlučně vnitřního uspořádání stavby a nemá vliv na životní prostředí, nemůže ohrozit zdraví a bezpečnost osob“.
„původní ASŘTP bude nahrazen za ucelený systém firmy Westinghouse“


OkÚ ref. ŽP ve vyjádření ze 16.12.1994 a ref. reg. rozvoje ze 14.12.1999 konstatuje, že:

„stěny a stropy po provedení navrhovaných otvorů musí zůstat seismicky odolné“
OkÚ také žádal o předložení podrobnější projektovou dokumentaci řešící změnu ASŘTP (ihned po dokončení této dokumentace)


ČVUT – vyjádření pro ČEZ k ASŘTP, 15.9. 1994, prof. ing. S. Hanzl:

dokumentace není zpracována tak, aby dávala ucelenější obraz o novém ASŘTP
chybí havarijní analýzy změněného projektového řešení


Energoprojekt Praha – technická a průvodní zpráva, 1994

list č. 7 – nasazení nových technických prostředků firmy Westinghouse náhradou za dříve navržené prostředky vyvolalo nutnost úprav v projektovém řešení dotčených provozních souborů
list. č. 9 – záměna prostředků ASŘTP má dopad zejména na provozní soubory ASŘTP primárního okruhu, ASŘTP sekundárního okruhu a na počítačový informační systém, tedy na provozní soubory nejdůležitější z hlediska jaderné bezpečnosti
na listu č. 26, 27, 28, 29 se konstatuje, že nové dispoziční rozmístění skříní do místností dotčených objektů vyvolá stavební úpravy, např. ve strojovně, reaktorovně, BAPP, a to stavební úpravy pro kotvení skříní do podlahy, zábrany proti přístupu neoprávněných osob, úprava otvorů atd.
list č. 49 konstatuje, že vysoká spolehlivost ASŘTP je garantovaná renomovaným dodavatelemŽádost ČEZ z r. 1994 směřovala tedy zjevně k zahájení změnového řízení podle stavebního zákona, současně se jednalo o návod, jak se těmto změnovým řízením vyhnout (konstatování, že nedojde k podstatnému odchýlení od ověřené dokumentace a k přesunutí řízení do kolaudace). Oba stavební úřady akceptovaly stavebníkovo tvrzení, že jde o nepodstatnou odchylku od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Nevycházely přitom ze spolehlivě zjištěného stavu věcí, protože odborné stanovisko ČVUT poukazovalo na některé nedostatky předložené dokumentace. Stavební úřady přesunuly řízení o změně rozestavěné stavby do kolaudačního řízení (16.12. 1994 speciální stav. úřad a 14.12.1994 obecný stavební úřad), které probíhá nyní.

Přesunutí změny stavby do kolaudace bylo nesprávné věcně i procedurálně.

Jde totiž o závažnou změnu stavby JETE před dokončením, která nemohla být posouzena jako nepodstatná změna dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Stavbu je totiž nutno posuzovat jako jednotu technologie a stavby. Z tohoto hlediska se nejedná pouze o stavební změny. Ty nejsou zřejmě tak významné (to potvrdila i exkurze v JETE v rámci kolaudačního řízení). Jedná se však o mimořádně významnou změnu stavby z hlediska technologie, jejíž fungování (resp. nefungování) může mít zásadní dopady na životní prostředí.

Z procesního hlediska je nutno konstatovat, že byla zahájena dvě změnová řízení, následně však došlo k přesunutí řízení na pozdější dobu. Obě řízení tedy nebyla nijak ukončena, protože písemnosti ze 14. a 16. 12. 1994 nelze považovat za rozhodnutí o zamítnutí návrhu, případně o zastavení řízení po prokazatelném zpětvzetí návrhu stavebníkem. Řízení nebylo ani přerušeno. Lze říci, že změnová řízení zahájená dne 15. a 16. 11. 1994 dosud probíhají. Naše sdružení však již 22.9. 1994 zaslalo okresnímu úřadu žádost o informování o zahajovaných řízeních při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

Dne 10.10. 2005 jsme však obdržely z Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic oznámení o zahájení kolaudačního řízení k projednání záměny ASŘTP spojených s 1.HVB JETE a k pokračování kolaudačního řízení 1. HVB JETE.

Pro projednání záměny ASŘTP ve změnovém řízení v rámci kolaudačního řízení na základě žádosti ČEZ z 15.9. 2005 nám byly při nahlížení předloženy obdobné materiály jako v roce 1994, ale v omezeném rozsahu (chybí např. vyjádření ČVUT), dále návrh stavebníka, návrh kolaudačního protokolu a stručné heslovité popisy změn a dodatků úvodního projektu.

Otázku podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu v dané věci řeší zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) a prováděcí vyhláška MMR č. 132/1998 Sb. Ani samotný návrh stavebníka ani jím zatím založené přílohy do správního spisu tyto obsahové požadavky nenaplňují.

Stavebník by měl k návrhu předložit přesně v dikci ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 132/1998 Sb. projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení a v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. V daných souvislostech se jedná zejména o původní (sovětský) projekt, který byl podkladem stavebního řízení, a projekty dílčích změn technologií a stavby, které byly podkladem pro změnová řízení v průběhu 90. let 20. století.


Podle § 81 odst. 1 stavebního zákona v kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení (právě proto musí být podkladem pro rozhodnutí) a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a tech­nic­kých zařízení. Stavebník by tedy měl předložit i dokumentaci skutečného provedení stavby.


Ani zahájení řízení k ASŘTP v roce 1994, ani zahájení kolaudačního řízení 1. HVB nebylo našemu sdružení oznámeno. Jsme pouze účastníky „pokračovacích“ řízení. Neměly jsme možnost zhlédnout podrobnější projektovou dokumentaci řešící změnu ASŘTP, kterou žádal OkÚ v roce 1994, ani výslednou dokumentaci skutečného provedení stavby. Veškerá dokumentace ke kolaudačnímu řízení nejprve předložena při ústním projednání, jako účastníci řízení jsme neměli možnost se s ní seznámit předem.

Vzhledem k věcným a procesním vadám změnového řízení ASŘTP a kolaudačního řízení akceptoval stavební úřad náš návrh na přerušení řízení a předložení úplné projektové dokumentace změny stavby ASŘTP včetně podrobnější původní projektové dokumentace– viz výše vyjádření OkÚ k žádosti ČEZu a včetně dokumentace skutečného provedení stavby. Původní projektová dokumentace opět neobsahovala vyjádření ČVUT. Změny v předložené dokumentaci skutečného provedení stavby – v passportu nebylo možné dohledat, jednalo se pouze o zjednodušenou projektovou dokumentaci se schematickým vyznačením technologie.

Z předložených podkladů nemůže Sdružení jako účastník řízení posoudit, jak byla změna ASŘTP provedena.


ÚVODNÍ PROJEKT, DODATKY ÚVODNÍHO PROJEKTU, DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Stavební úřad předložil pro kolaudační řízení neúplné seznamy změn – neúplnost seznamů v rámci řízení sami zástupci SÚ přiznávali. Je zřejmé, že na JETE probíhala i jiná kolaudační řízení možná také spojená se změnovými řízeními, k nimž jsme jako účastníci nebyli přizváni, ačkoli jsme měli u stavebního úřadu tzv. generální žádost. Z neúplného seznamu jsme jako účastníci řízení žádali o nahlížení do úvodního projektu, do vybraných dodatků úvodního projektu a do dokumentace skutečného provedení stavby u následujících změnových řízení:

Oddíl: SO 800/01 – 06 atd. – vazba dÚP na návrhy na změny

dÚP 250 Kompaktní skladování VP
dÚP 281 ASŘTP II.O. – komlexní řešení (dokolaudace dÚP 281 pro dotčené …)
dÚP 335 Úprava a doplnění uzlu PVKO o odlehčovací ventil – 1. etapa
PS 1(2).20…………
dÚP 355až 357 Provozní režimy bloku JE – požadavky na ASŘTP bloku ……
dÚP 381 Bloková schémata regulací – I. etapa…
dÚP 400 Úpravy v systému havarijního napájení PG a na parovodech …..
dÚP 408 Doplnění rychlého řízení ventilů (dokolaudace ……
dÚP 411.1+2 Systém nouzových havarijních zařízení …..
dÚP 412 Projekt Az JETE – záměna paliva
dÚP 412.1 Vliv záměny paliva na projektové řešení JETE – 2. etapa …..
dÚP 461.1 Změna regulace EOKO – 1. etapa ….
dÚP 471.2 Systém TVD – část „A“ na obou RB – 2. etapa …..

SO 800/01 – 06 atd. – vazba dÚP na návrhy a změny
dÚP 62/75 Sanace základové spáry HVB I ….
dÚP 326 Dopínání ochranné obálky ……..
dÚP 339 Zneškodnění pohavarijního vodíku v HZ 1 a 2. RB…
dÚP 347.1 až 3 Změna ASŘTP JETE- 1. až 3. etapa…..
dÚP 352 Dopínání ochranné obálky – 2. etapa ….
dÚP 374 Předpínání ochranné obálky
dÚP 403 Elektrické ochrany a automatiky bloku a VS
dÚP 411.1 +2 Systém nouzových havaijních zařízení …..
dÚP 412 projekt AZ JETE – záměna paliva ….
dÚP 436 Principy kabeláže
dÚP 445 Úprava kabeláže
dÚP 457 Katalytické spalování pohavarijního vodíku …
dÚP 458 Stanovení míry netěsnosti hermetických prostorů (KTMT)…
dÚP 461.1 Změna regulace EOKO – 1. etapa …
dÚP 484 Stavební úpravy pro kabeláž
dÚP 627 Doplnění monitorování z ventilačních komínů REAVÝBĚR ZE SOUPISU ZMĚN:

2568 Průchodky v reaktorovně
1632 Zvýšení úrovně rozhodovacích procesů a řízení v havarijních situacích
2269 Úprava kompaktní mříže pro palivo WEC
2636 Změna typu havarijních napájecích čerpadel I. kategorie seizmické odolnosti
3028 Náhrada sov. kotevních prvků na VT potrubí – seizm. odolnost
3201 Změny kotvení potrubí
DPS 1.20D
1257 Záměna ASŘTP 1. a 2. HVB (Podklady pro ÚP)
DPS 1.20 Z
652 Náhrada uhlik. rozvodu napáje.vody uvnitř PG za nerezové
846 Použití moderniz. pohonu SUZ, skříní PSR a PUP čs. výroby – horní blok reaktoru
958 Úprava základových částí PG
1119 Úprava doplnění uzlu poj.ventilu KO o tzv odlehčovací ventil…..
1267 Změna rychločinných armatur TX50,60,70,80S06 na hl.parovodech v m.č. A820 výrobce Edward
1546 Záměna impulsního pojišťovacího ventilu BOPP-Reuther za ventil SEMPELL,….
1783 Změna uložení poj.ventilů potrubí páry TX50-80SO3.04,05 v m.č.a 820
4516 Záměna těsnění na přírubách horního bloku reaktoru
4923 Doplnění omezovačů švihu na potr.páry a napáj.vody vně ochran.obálky v A 820
5137 Doplnění 8 ks omezovačů nekontrolovaného pohybu vysokoenerget. potrubí páry
5210 Doplnění omezovačů švihu potrubí páry uvnitř HZ
5213 Modifikace svědečného programu JETE
5528 Doplnění odlehčovacích ventilu na KO
5727 Zajištění funkce PV PG i v případě chyby ze společné příčiny CMF v PRPS
6644 Záměna těsnění v hlavní dělící rovině HCČ 1. a 2. VB , v boxu HCČ
6692 Stavební úpravy a úpravy technol. zařízení pro zajištění vychlazování bloku přes PSA revize 3
7119 Záměna stávajícího niklového těsnění prim. kolektorů, sek. vík a bočních průřezůASŘTP – bezpečnostních systémů a ochrany reaktoru

6520 Změna limitačního systému a funkce tripu reaktoru a odstavení HCČ od hladiny v PG

PS 1.28 Radiační kontrola v JE

1675 Nadbilanční vypouštění tritiových vod z JE. Doplnění nádrže na vypouštění tritiových vod.

4923 Doplnění omezovačů švihu ma potrubí páry a napáj. vody vně ochran. obálky ….


PS 1.33 Spojovací potrubí primárního okruhu – DPS R,S,X

1175 Snížení počtu rychločinných armatur


PS 1.58 – elektročást reaktorovny

1119 Úprava a doplnění uzlu pojistných ventilů kompenzátoru objemu v souladu se světovým trendem o tzv. odlehčovací ventil…
5727 Zajištění funkce PV PG i v případě chyby ze společné příčiny CMF v PRPS


SO 800/02 Budova reaktoru – hermetická zóna – 1. blok

362 Požadavek investora na skladování vyhořelého jaderného paliva
1413 Provedení otvoru v kopuli ochranné obálky pro odvětrání

SO /800/03 Budova reaktoru – obestavba 1. blok

Doplnění omezovačů švihu na potrubí páry – dopady do stavebních konstrukcí


Budova reaktoru do + 13,20 m – 2. blok

1214 Doplnění systému zneškodňování vodíku
3674 Kontrola těsnosti svaru oblicovky


PS 2.01 Transportně technologická část – DPS – D,S

1540 Snížení počtu hermetických pouzder na počet 25 ks/blok


PS 2.145 Průmyslová televize

1632 Zvýšení úrovně rozhodovacích procesů a řízení v havarijních situacích …


PS 2.20 Primární okruh – DPS – G,A,R,S

3162 Nové řešení vývodu měření neutronového toku řešení konstrukčního uzlu na horním bloku reaktoru
4923 Doplnění omezovačů švihu na potr. páry a napáj. vody vně ochran. obálky …
5137 doplnění 8 ks omezovačů nekontrolovaného pohybu vysokoenerg. porubí doplnění kotevních bloků na parovody …
5210 Doplnění omezovačů švihu potrubí páry uvnitř HZ
7119 Záměna stávajícího niklového těsnění prim. kolektorů, sek. vík a bočních průřezů

OS 2.203 ASŘTP – bezpečnostních systémů a ochrany reaktoru

2224 Monitorování vodíku v SO 800/02,05…..
6520 Změna limitačního systému a funkce tripu reaktoru a odstavení HCČ od hladiny v PG


PS 2.28 Radiační kontrola JE

4923 Doplnění omezovačů švihu na potrubí páry a napáj. vody vně ochranné obálky ……

PS 2.33 Spojovací potrubí primárního okruhu

1175 Snížení počtu rychločinných armatur


Předložená dokumentace neumožnila posoudit změny projektu: ačkoli byla k dispozici dokumentace pro schvalovací řízení - úvodní projekt v dostatečném rozsahu. Tzv. pasport stavebních objektů nebyl předložen tak, aby umožňoval posoudit změny technologie a příp. změny stavby, byl schematický a nepřesný. Odlišnosti mezi výkresy k původní dokumentaci a pasportem byly ze strany ČEZu vysvětleny různou úrovní výkresů (technologické vs. stavební). Srovnání tedy v podstatě možné nebylo. Pochybnosti vzbuzuje zejména rozdílné řešení vedení potrubí ostré páry a napájecí vody na podlaží +28,8 m v boxu parogenerátorů - různé trasování, různé úhly kolen apod. podle pasportu a podle výkresu v původní projektové dokumentaci (sovětské).


VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD A POPIS JEJICH ŘEŠENÍ

Z hlediska úplnosti podkladů pro rozhodnutí účastník řízení dále požadoval:
vyhodnocení zkušebního provozu a komplexního vyzkoušení – bylo předloženo jednostránkové vyhodnocení včetně montážního deníku, během kol. řízení pak podrobnější vyhodnocení části zkuš. Provozu 1.RB, které ovšem Sdružení již nestačilo prostudovat
seznam zjištěných závad včetně popisu jejich řešení – byly předloženy dva jednostránkové protokoly o poruchách a jejich odstranění – jeden k betonáži šachty reaktoru a druhý ke sváru jednoho z hlavních chladicích potrubí reaktoru č. 1-4-5 z r. 1994. Účastníci řízení si nesměli pořídit kopie ani udělat výpisky z protokolu o betonáži šachty reaktoru. Protokol ke sváru byl předložen v nedostatečném rozsahu a účastník řízení z něho v žádném případě nemůže vyvodit, že závada byla uspokojivě vyřešena.

Analogicky bylo ČEZem sděleno, že protokoly o odstranění poruch a jejich zpřístupnění účastníkům řízení není věcí ČEZu, nýbrž SUJB. Účastníkovi řízení nebyly předloženy žádné další protokoly o odstranění poruch, ačkoli tyto poruchy byly opakovaně v řízení zmiňovány, např. porucha 7. 2. 2002. Nepředložení protokolů o odstranění poruch považujeme za základní nedostatek kolaudace (viz seznam poruch na JETE předložený Sdružením Jihočeské matky)


MELKSKÝ PROCES
ČEZu a stavebnímu úřadu bylo předloženo shrnutí závěrečné zprávy z Melkského procesu – tzv. Summary Monitoring Report , kterou předávala rakouská strana české straně v červnu 2005. Tato zpráva dokladuje nevyřešené technické problémy JETE. V rámci kolaudace JETE nebyly tyto problémy vůbec řešeny. To jako účastník řízení považujeme za možné ohrožení veřejného zájmu, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí a tech­nic­kých zařízení.

souběžná vedení hlavních potrubí páry a vody na úrovni +28,8 m,
bezpečnostní pojistné a přepouštěcí ventily na hlavním potrubí páry,
nádoba reaktoru (zejm. ve vztahu k její integritě a křehnutí),
oprava sváru chladícího potrubí primárního okruhu s nádobou reaktoru,

a)Vysokoenergetická potrubí na kótě 28,8 m - setrvale odborně kritizovaná z hlediska jejich možného roztržení a další eskalace havárie. Tuto problematiku zmiňují Zpráva Rady EU o jaderné bezpečnosti v kontextu rozšíření z 27. 5. 2001, Souhrn výsledků hloubkové analýzy vybraných bezpečnostních otázek JETE společnosti GRS (Gesellschaft für Anlage- und Reaktorsicherheit mbH) z 25. 10.2000, Austrian Technical Position Paper - Safety Aspects of Temelín Nuclear Power Plant z července 2001 i souhrnná závěrečná zpráva z procesu česko-rakouského posuzování podle dohod z Melku z června 2005.

b)Bezpečnostní pojistné a přepouštěcí ventily na hlavním potrubí páry - rovněž setrvale kritizované součásti kolaudované stavby všemi shora citovanými studiemi; navíc jde o součásti, které se podílely na dosud nejvážnější mimořádné události na JE Temelín dne 7. 2. 2002.

c)Integrita tlakové nádoby reaktoru a tlakově teplotní šok - dtto.
d)Oprava sváru chladícího potrubí primárního okruhu s nádobou reaktoru - údajně utajovaná oprava opačně navařeného chladícího potrubí primárního okruhu k nádobě reaktoru vyplývající z důkazů organizace Greenpeace ČR, popisovaná v kontrolním protokolu SÚJB č. 15/2001.


NEDOSTATEČNÉ POSOUZENÍ EIA

Návrh nesouhlasného stanoviska Jihočeských matek k procesu EIA 78 byl v rámci kolaudace předložen. Většina námitek a připomínek tohoto stanoviska nebyla v rámci kolaudace vyřešena.

Ze stanoviska o hodnocení vlivů Jaderná elektrárna – změny stavby z 19. 4. 2002 požadujeme nahlížení do dokumentací, studií, podkladů a průkazů, které v rámci kolaudace uváděl ČEZ jako vypracované. ČEZ tyto studie účastníkovi pouze nabídl k nahlédnutí v rámci průběhu kolaudačního jednání, odmítl umožnit jejich prostudování. Jednalo se např. o následující:

Např.
A) pro fázi realizace a provozu:
1) Využití materiálů z likvidace zařízení staveniště – požadujeme stanovisko MAPE Mydlovary nebo písemné vyjádření ing. Simoty, proč nedošlo k uzavření dohody o využití materiálů z likvidace zařízení staveniště pro sanaci odkališť MAPE Mydlovary.
2) Zhodnocení zdravotních rizik možných nehod z dopravy nízko a středně aktivních odpadů na úložiště RAO do Dukovan – požadujeme nahlížení do studie, která – dle informací ČEZu na ústním jednání byla vypracována.
3) O průběhu zkoušek ČEZ informoval, ale nedostatečně – chyběly následné informace o odstranění problémů, které se během zkoušek objevily

B) pro fázi zkušebního provozu 1. bloku
Z hlediska odpadů a rizikových látek
1) Třídění a shromažďování odpadů – ČEZ na veřejném jednání informoval, že má podrobnou dokumentaci k třídění a shromažďování odpadů – máme zájem o nahlížení do této dokumentace
3) doložit a prokázat před kolaudací stavby způsob likvidace odpadů, radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva. Dle informací p. Čečila se nízko- a středně radioaktivní odpady odváží do JEDu, transport provádí specializovaná firma, pro vyhořelé jaderné palivo se připravuje mezisklad. Požadujeme, aby Okresní úřad konstatoval v kolaudačním rozhodnutí, že průkaz o likvidaci vyhořelého jaderného paliva nebyl podán (úložiště VJP dosud nebylo nalezeno) atd. atd.MONITORING EMISÍ JETE DO OVZDUŠÍ A DO VODPodrobný program monitorigu a vlivu na životní prostředí byl k dispozici Sdružení a jeho odborníkům.

K dispozici před kolaudací nebyla „Rozptylová studie“ aktuálních výpustí JETE do ovzduší za rok 2004.

K nahlédnutí nebyly protokoly o měření tritia ve sběrné jímce odpadních vod, byly předloženy dodatečně.

K nahlédnutí nebyly protokoly o měření tritia v retenční nádrži „Býšov“, kde podle údajů ze „Zprávy o monitorování výpustí JETE 2004“ na str.169 došlo k podivné události: „ Zvýšené hodnoty objemové aktivity tritia v odvodňovacím vrtu OTKA 82 souvisí s použitím čistého kondenzátu ... což vedlo k úniku výpusti tritia do životního prostředí.“
Kam vlastně došlo k úniku 3H a v jakém rozsahu? To není ze Zprávy vůbec jasné!
Zřejmě to souvisí se zvýšenými hodnotami objemové aktivity 3H naměřenými v uvedeném vrtu OTKA 82 dne 6.4.2004 – kolem 150 Bq/l , jak je uvedeno v grafu na str. 130 citované Zprávy...

Sdružení požaduje úplné sledování monitorovacích vrtů, nikoli sledování výběrové.


Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům požaduje Sdružení Jihočeské matky odročení kolaudace do doby odstranění těchto nedostatků.Dana Kuchtová,
07.11.2005
České Budějovice

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...