Jihočeské matky

občanské sdružení

Chalupovo ministerstvo k Temelínu v rozporu s právem

18.1.2013
Autor: JČM
img
Sdružení Calla a Jihočeské matky považují postup Ministerstva životního prostředí, které vydalo souhlasné stanovisko na další reaktory v Temelíně v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, za chybný. Ministerstvo totiž ignorovalo závěry ze zjišťovacího řízení, které samo vydalo v roce 2009.

Neřídil se jimi zpracovatel dokumentace, kterého platil ČEZ, ale ani zpracovatel posudku vybraný ministerstvem (1). Ministerstvo mělo v takovém případě vrátit ČEZu dokumentaci k dopracování, což je v jiných podobných případech obvyklé (2). MŽP tím nabídlo šanci na zrušení následně vydaných povolení (3).

V průběhu EIA nebylo reagováno zejména na tyto požadavky ministerstva:

- uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví;

- zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád zejména dopravních letadel, teroristický útok apod.);

- popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení;

- předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště;

- vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice.

Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky se zúčastnila celého procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých namítala řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska. Zástupci zmíněných organizací se také aktivně zúčastnili ostudného veřejného projednání záměru 22. června ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Chtěli jsme, aby byly posouzeny reálné dopady plánované jaderné elektrárny na životní prostředí, ale to se nestalo. Vzhledem k tomu nezbude, než se v okamžiku, kdy tak umožní zákon, tedy bude-li vydáno územního rozhodnutí obrátit na soud, aby povolení zrušil.“

Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek doplnila: „Na nedostatky procesu EIA poukazovalo v roce 2009 také Ministerstvo životního prostředí, které však – pod současným vedením ministra Tomáše Chalupy – tento stav bohužel akceptovalo. Není se ale co divit, protože na Ministerstvo životního prostředí úspěšně infiltrovali lidé z ČEZu, jako například bývalý náměstek Ivo Hlaváč. Ten si na ministerstvo z ČEZu pouze na čas odskočil.“

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz

Poznámky:

1) Kompletní podklady hodnocení vlivů na životní prostředí na záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ jsou ke stažení v databázi EIA:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230

2) Naposledy u dalšího kontroverzního záměru Plavební stupeň Děčín: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP102, kde zpracovatelem posudku je stejný Tomáš Bajer jako u záměru Nového jaderného zdroje v Temelíně. Mezi důvody vrácení dokumentace investorovi je právě nedodržení závěrů zjišťovacího řízení.

3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, § 23, odst. (10): „Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů1a), postupem podle soudního řádu správního11a).“

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína