Jihočeské matky

občanské sdružení

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

18.9.2001
V České republice se v současné době zpracovává koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) . Tato koncepce musí být posouzena v procesu EIA (posuzování vlivů na ľivotní prostředí). Dnes proběhne v Praze její veřejné projednání.
V České republice se v současné době zpracovává koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) . Tato koncepce musí být posouzena v procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Dnes proběhne v Praze její veřejné projednání. Sdružení Jihočeské matky si materiály, které jsou předmětem posouzení prostudovaly a mají k nim tyto připomínky: 1. V rámci procesu EIA je posuzována pouze jedna varianta nakládání s RAO a VJP. Vychází ze schválené energetické politiky ČR, která je zaloľena na prioritním využíváním fosilních paliv a jaderné energetiky a která podceňuje potenciál úspor a vyuľívání obnovitelných zdrojů energie. Tím se tato politika dostává do rozporu s principy trvale udrľitelného rozvoje. Jihočeské matky proto poľadují, aby v koncepci nakládání s RAO a VJP byly posouzeny varianty vycházející z energetické politiky, respektující principy trvale udrľitelného rozvoje. 2. Koncepce se nezabývá hodnocením vlivu vysoce aktivních odpadů, kterými jsou odpady z těžby a zpracování uranových rud. Přitom pozůstatky po těchto činnostech představují obrovskou ekologickou zátěž a jejich sanace bude vyľadovat velké ekonomické investice. 3. V koncepci jsou podhodnoceny náklady na trvalé ukládání VJP (47 mld.) a finanční rezerva na vyřazování JETE a JEDU z provozu (11,1 mld. Kč, resp. 12,5 mld. Kč). V případě konečného úložiště odborné odhady hovoří o přibližně 100 miliardách Kč a u nákladů na vyřazování JE z provozu se náklady podle praktických zkuąeností ze světa pohybují v přepočtu v několika desítkách miliard Kč. 4. Za nejzávažnější považujeme fakt, že posouzení koncepce jako celku je zpracováno tendenčně a je v podstatě obhajobou jaderné energetiky. Zlehčuje rizika spojená s jadernou energetikou (např. 5ti letý pobyt v prostoru jaderné elektrárny je podle autorů stejně rizikový jako např. požití 0,5 kg burských oříšků) a rizika spojená s jejími produkty - vyhýbá se např. hodnocení předního palivového cyklu (pozůstatky po zpracování a těžbě uranu). Údaje a informace, které by mohly probudit ve čtenáři pochybnost o pozitivech jaderné energetiky, pro jistotu zpracovatelé neuvádí vůbec (vlivy nízkých dávek záření na lidské zdraví). Hlavní filosofií směřovanou k veřejnosti je její neznepokojování = zatajování informací, které se jaderníkům "nehodí do krámu". Toto znepokojování veřejnosti, tedy poskytování informací z jiných pramenů, neľ od jaderné lobby, je dokonce podle autorů koncepce vyhodnoceno jako jedno z největších rizik. Jihočeské matky proto požadují, aby materiály posouzení koncepce byly vráceny k přepracování a poté znovu veřejně projednány. Ing. Monika Wittingerová, Daniela Magersteinová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína