Jihočeské matky

občanské sdružení

Připomínky k dokumentaci podle zákona č. 244/92 Sb. Změny na jaderné elektrárně Temelín

9.11.2000
Autor: JČM
Změny uskutečněné na JETE podléhají podle zákona č. 244/92 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému posouzení však nedošlo, přesto je jaderná elektrárna uváděna do provozu. Považujeme za protizákonné, že se změny na JETE posuzují až po aktivaci paliva. Přesto podáváme následující připomínky.


Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65
Praha 10
110 00

Změny uskutečněné na JETE podléhají podle zákona č. 244/92 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému posouzení však nedošlo, přesto je jaderná elektrárna uváděna do provozu. Považujeme za protizákonné, že se změny na JETE posuzují až po aktivaci paliva. Přesto podáváme následující připomínky.

Připomínky k dokumentaci  podle zákona č. 244/92 Sb. Změny na jaderné elektrárně Temelín

1. Protože v důsledku provedených a hodnocených změn byl fakticky zcela změněn původní projekt JE Temelín, není možné se omezit na vyhodnocení jednotlivých změn, ale hodnocení EIA musí podléhat celá stavba komplexně jako celek.  V tomto novém hodnocení pak nesmí chybět vyhodnocení variant včetně varianty nulové, čemuž se předložená dokumentace vyhýbá.

2. V dokumentaci se v procesu EIA posuzují tak „závažné“ změny jako změny ve zdravotním středisku – např. přemístění umyvadla, změny v závodní jídelně,  přemístění žebříků. Naopak, tak zásadní změny jako řešení kolizí a nesouladu vzniklých při projektování a provádění stavebně montážních prací nejsou vůbec přesně popsány – není zřejmé, o jaké kolize a nesoulady se jedná.

3. Zákon č. 244/92 Sb. ukládá v příloze 3. (Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí) vyhodnocení způsobu nakládání s odpady (včetně odpadů radioaktivních). Z tohoto důvodu je tedy nutno vyhodnotit v dokumentaci i následné činnosti související s radioaktivními odpady včetně vyhořelého jaderného paliva (skladování, řešení konečného uložení odpadů, doprava atd.). Předložená dokumentace toto v potřebné šíři neřeší.

4. V dokumentaci se konstatuje, že v rámci změn dojde ke změně v nakládání s tritiovými vodami (neřízené vypouštění tritiových vod do chladicích bazénů bude nahrazeno řízeným vypouštěním do vodoteče – Vltavy). Nelze souhlasit s tvrzením, že v případě vypouštění tritia půjde o nevýznamný negativní vliv na životní prostředí, vzhledem k tomu, že JETE bude vypouštět tritiové vody do Vltavy a následně do Orlíku, který je zdrojem pitné vody.   V případě tritia  jde o prvek, u něhož lze velmi těžko stanovit hygienický a zdravotní limit a o jehož působení v ekosystémech, včetně vlivu na člověka se vedou odborné diskuse.

5. V dokumentaci nejsou vyhodnoceny kumulativní a synergické (součtové a spolupůsobící) vlivy na lidské zdraví (např. vlivy JETE, MAPE Mydlovary, radonu z podloží apod.).

 Organizace Jméno a příjmení Adresa Podpis
       
       
       

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...