Jihočeské matky

občanské sdružení

Připomínky k materiálu "Vstupní informace o posuzování vlivu na životní prostředí "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" podle § 14 zákona č. 244/1992 Sb.".

27.4.2001
Autor: JČM
Připomínky procesní: Zveřejnění dokumentace a její veřejné projednání je podle harmonogramu uvedeného v předloženém materiálu plánováno na červenec a srpen, tedy na dobu dovolených a prázdnin. Načasování takovýchto veřejných procesů na dobu prázdnin a dovolených se stává pravidlem a snad i záměrem, aby se veřejnost mohla účastnit pouze v omezeném počtu. Podobně tomu totiž bylo v případě meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Dukovanech, centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva ve Skalce a při projednávání dokumentů strategických plánů souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie. Pokud má mít veřejné projednání smysl, nelze ho plánovat na dobu, kdy lze automaticky předpokládat, že z praktického hlediska bude účast veřejnosti minimální.

Připomínky věcné:

1. Zpracování koncepce nakládání s RAO a vyhořelým jaderným palivem (dále VJP) by měla logicky předcházet správním řízením na umístnění skladů vyhořelého jaderného paliva. Přitom některá takováto řízení již proběhla - např. na umístnění meziskladu VJP v Dukovanech a na umístnění centrálního skladu VJP ve Skalce.

2. V koncepci by měly být zakotveny především principy snižování produkce RAO a VJP. Zvláště u produkce VJP by měla koncepce vycházet z toho, že dokud není vyřešena otázka trvalého ukládání VJP, neměly by být stavěny nové jaderné zdroje a neměl by být prodlužován provoz stávajících jaderných zdrojů.

3. V kap. 4.3.3. "Nakládání s vysoce aktivními odpady a VJP" se uvádí, že "Protože existují možnosti jeho přepracování a nového využití je na něj třeba pohlížet současně i jako na druhotnou surovinu" a že "Provozní realizace těchto technologií je otázkou vbudoucnosti". Je však také známou skutečností, že tyto technologie jsou značně ekonomicky náročné a z tohoto důvodu bude jejich použitelnost omezená ne-li zcela nemožná. Pro úplnost a serióznost koncepce by tyto údaje v ní měly být uvedeny. V opačném případě totiž čtenář koncepce nabývá dojmu, že jsou tyto záležitosti bezproblémově vyřešeny.

4. Str. 6 podkapitola Vysoce aktivní odpady - do této kategorie odpadů by se měly zařadit i kaly po zpracování uranové rudy. Těch není ovšem objemově malé množství, jak se uvádí v materiálu. Velké množství (36 miliónů tun) je jich např. uloženo na MAPE Mydlovary. Ty představují velkou ekologickou zátěž pro široké okolí a jejich sanace bude stát velké ekonomické výdaje. Tato skutečnost by měla být v koncepčním materiálu uvedena.

5. Kap. 4.4. je v tabulce uvedeno, že je třeba prokázat realizovatelnost hlubinného úložiště v ČR. Podle našeho názoru je třeba tuto formulaci změnit následovně: "Ověřit možnost realizace hlubinného úložiště v České republice". Pro úplnost a serióznost dokumentu by bylo třeba uvést i tu skutečnost, že se mnoho odborníků ve světě začíná skepticky vyjadřovat k možnostem trvalého hlubinného ukládání VJP. Podle těchto odborníků není možné zajistit stabilitu hornin z dlouhodobého hlediska tak, aby v nich mohlo být vyhořelé jaderné palivo po dlouhou dobu bezpečně skladováno.

6. V kapitole 5.3.1. Předběžné hodnocení (screening) požadujeme, aby jako bod 3 byla uvedena doprava. Vliv dopravy VJP totiž paradoxně není hodnocen v procesech EIA na mezisklady a sklady VJP. Její vliv, především s ohledem na charakter přepravovaného materiálu není zanedbatelný.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...