Jihočeské matky

občanské sdružení

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ CALLA A JIHOČESKÉ MATKY ZE DNE 8. 1. 2002

8.1.2002
Již třetí rozhodnutí ve prospěch golfového hřiště s osmnácti jamkami na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou vydal v těchto dnech Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice.
„Okresní úřad České Budějovice rozhodl opět ve prospěch golfového hřiště“ Již třetí rozhodnutí ve prospěch golfového hřiště s osmnácti jamkami na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou vydal v těchto dnech Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice. V průběhu dvou let nezměnil tento orgán „hájící zájmy ochrany přírody a krajiny“, tedy zájmy veřejné, svůj názor a to ani po dvojím zrušení rozhodnutí ministerstvem životního prostředí. V obou případech vycházelo ministerstvo z podnětu občanských sdružení CALLA a Jihočeské matky, která nesouhlasí s výstavbou hřiště na těchto lokalitách. Ve svých stanoviscích nesdružení opírají o odborná vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny a znalecký posudek Ústavu urbanismu , fakulty architektury ČVUT Praha. Bez souhlasu ochrany přírody nelze vydat rozhodnutí o vyuľití území Přesto, že v povolovacím procesu se nejedná o jediný souhlas, který musí společnost Mane engineering zastupující investora stavby, společnost Hluboká invest předložit, nemůže stavební úřad bez kladného rozhodnutí referátu ľivotního prostředí vydat územní rozhodnutí. Z těchto důvodů bylo také v závěru loňského roku územní řízení zastaveno. Během několika dnů doąlo tedy ke změně a spor o Podskalskou a Poříčskou louku bude pokračovat. Spor pokračuje, ale hřiště se staví Územní řízení bylo zastaveno, okresní úřad vydal další souhlasné stanovisko a přesto na Podskalské a Poříčské louce došlo k nepřehlédnutelným změnám. „V době, kdy je v provozu tzv. devítijamkové hřiště na Poříčské louce a ve jménu zúrodňovacích a terénních prací se staví i na Podskalské louce, nejde již pouze o golf, ale o to, jak lze se souhlasem úřadů obejít zákon“, uvádí Jaroslava Broľová z Jihočeských matek. Devítijamkové hřiątě „prošlo“ schvalovacím řízením bez účasti občanských sdružení se souhlasem okresního úřadu a ani zásah České inspekce ľivotního prostředí nedokázal stavbu uvést do souladu se zákony. Ministerstvo ľivotního prostředí bude řešit opět odvolání K rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice se odvoláme, neboť se opakují tatáž pochybení, která mu byla ministerstvem už dvakrát vytýkána“, uvádí Vladimír Molek ze sdruľení CALLA. Ministerstvo životního prostředí bude tedy opět rozhodovat o přípustnosti stavby golfového hřiątě na Podskalské a Poříčské louce. „Okresní úřad nerespektoval převáľnou většinu výhrad uvedených v předchozích rozhodnutích ministerstva ľivotního prostředí. Odůvodnění vydaného rozhodnutí nesplňuje zákonné podmínky , neboť nebylo vydáno na základě spolehlivě zjištěného stavu věci“, uvádí dále Vladimír Molek. Mimo jiné se jedná zejména o nedostatečné podklady pro vyhodnocení možných dopadů golfového hřiště na památné duby. Součástí projektu nejsou stavby, které tvoří jeho zázemí, včetně řešení dopravy a parkování. Toto byl mimo jiné i jeden z důvodů zastavení územního řízení, neboť investor nedokázal tuto podmínku splnit! Za Sdruľení CALLA : Vladimír Molek Za Sdruľení Jihočeské matky: Jaroslava Brožovátel . 038-7311381 tel. 038-7427091

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína