Jihočeské matky

občanské sdružení

Sporné protipovodňové stavby zlikvidují zeleň v Havlíčkově kolonii

27.2.2013
Autor: JČM
img
Vodoprávní úřad českobudějovického magistrátu vydal stavební povolení pro terénní úpravy a stavby, které nazývá první etapou „protipovodňových opatření“ na Malši. Ty budou provedeny v úseku Malý jez – Kaplířova v Havlíčkově kolonii.
Znamená to, že problematickému zásahu do nadregionálního biokoridoru, proti němuž bojovali obyvatelé Havlíčkovy kolonie déle než 12 let, daly už všechny příslušné úřady „zelenou“.

Kritici záměru opakovaně poukazovali na zcela nedostatečnou protipovodňovou účinnost tohoto razantního zásahu do přírodního charakteru nábřeží Malše, pokud bude realizován podle schváleného projektu. Předložili ke svému tvrzení oponentní odborné posudky (1) (2) dokládající, že v případě povodně stejného rozsahu, jaká přišla v roce 2002, nebudou domy v nichž žijí, ochráněny proti zaplavení významněji než dnes. Upozorňovali přitom na výrazné poškození svého životního prostředí, k němuž dojde nejen dočasně během stavby, ale také trvale, masívními terénními úpravami ve vyhlášené městské rekreační lokalitě, včetně likvidace velkého objemu zeleně.

Realizaci záměru padne za oběť okolo stovky stromů a keřů, zlikvidována bude dočasně i velká část stávajících zatravněných ploch. Tyto zásahy se týkají parku u Malého jezu, zmizí také stezka pro pěší se stromořadím na břehu řeky. Zdravotní stav stromů, které budou ve sníženém terénu nově vysazeny, bude nepříznivě ovlivňován vysokou hladinou podzemní vody. (3)

Co ještě čeká obyvatele Havlíčkovy kolonie hned po zahájení terénních prací, kromě toho, že přijdou o valnou část okolní zeleně? Některé místní komunikace budou dlouhodobě uzavřeny. V této první etapě plánovaných prací bude v prostoru stávajícího parku odtěženo cca třináct tisíc osm set kubíků zeminy, kterou budou okolní vozovky během jejího odvozu znečišťovány. Další kubíky vytěženého materiálu budou odváženy z prostoru budoucí říční bermy. (Více ke kontroverzní pravobřežní bermě v odkazu č. 4).

Po dobu stavební činnosti bude celé území Havlíčkovy kolonie obtěžováno nadměrným hlukem, vibracemi, prašností a škodlivými imisemi ze stavební mechanizace i z nákladní dopravy, odvážející odtěžený materiál. Další dopravní zátěž přibude také z navážení stavebních hmot – betonu a přísypu. Ve zjišťovacím procesu EIA bylo přitom uvedeno, že tyto negativní vlivy na životní prostředí, které budou působit synergicky, nelze zcela eliminovat. Námitky vlastníků sousedních nemovitostí, ani předložené oponentní posudky příslušné úřady nezohlednily, občanská sdružení byla z účasti ve vodoprávním řízení administrativně vyloučena. Do stavebních úprav řeky a jejího okolí s diskutabilním názvem „protipovodňové“ mají být přitom investovány desítky milionů korun z veřejného rozpočtu.

„Zůstává tedy otázkou, čí zájmy zde byly navzdory letitému občanskému odporu i názoru nezávislých odborníků vedením města prosazovány a jaký prospěch takové protipovodňové úpravy obyvatelům města ve skutečnosti přinesou“ - upozorňuje členka sdružení Jihočeské matky Jaroslava Brožová.

Další informace:

Jaroslava Brožová, mobil 603 516 634, e.mail: jihoceske.matky@ecn.cz

Poznámky:

1) zde

2) zde

3) zde

4) zde

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína