Jihočeské matky

občanské sdružení

STUDIE VYUŽITÍ AREÁLU JETE

1.1.2000
Autor: JČM
<p align="justify">
Motto:
<b><br>Temelín je asi největší a nejproblémovější stavba Evropy současnosti.

<br>Temelín byl hodnocen jako nerentabilní a dokončení projektu bylo označeno za poměrně riskantní.

<br>Když již bylo do Temelína tolik investováno, měly by se tyto investice využít.</b


STUDIE VYUŽITÍ AREÁLU JETE

PODNIKATELSKÁ ZÓNA

Ekopark Concordia 2OOO
JIŽNÍ ČECHY - TEMELÍN

Motto:
Temelín je asi největší a nejproblémovější stavba Evropy současnosti.
Temelín byl hodnocen jako nerentabilní a dokončení projektu bylo označeno za poměrně riskantní.
Když již bylo do Temelína tolik investováno, měly by se tyto investice využít.


1. ÚVOD, PODKLADY

Tato studie je zpracována na základě veřejné diskuse o problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín. O budoucnosti této stavby by měla rozhodovat vláda ČR na základě podrobnějších analýz a hodnocení. Protože se v současné době zpochybňuje nutnost dostavět tuto elektrárnu z hledisek energetických, ekonomických, ekologických i bezpečnostních, jsou hledány nové možnosti využití rozestavěného areálu. Možnost jiného využití by mohla být dalším argumentem podporujícím výhodnost zastavení stavby jaderné elektrárny.

Tuto studii objednalo Sdružení Jihočeské matky České Budějovice v dubnu 1999 jako variantní podkladový materiál pro veřejnou diskusi. Studie svým rozsahem a dosažitelnými podklady nemůže podrobně řešit využití jednotlivých ploch a objektů a ekonomii projektu, shromažďuje pouze jednotlivé náměty a myšlenky vhodné a výhodné z důvodů:
  
- současný stav objektů a ploch   
- poloha staveniště   
- potřeby regionu   
- stav ekonomiky státu.

Tyto náměty lze často výhodně propojit do řetězce aktivit, které ve svém souhrnu a spolupůsobení mohou významně ovlivnit rozvoj podnikání a mohou být v konečném efektu pozitivním počinem v této části republiky, popř. i mezinárodního významu.

Na vypracování této studie spolupracoval kolektiv projektantů z Českých Budějovic, dobře znalých místní územní problematiky: ing.arch. Stanislav Kovář, CSc., ing. Martin Kolík, ing. Tomáš Šedivý, František Bohm aj. Návrh byl v rozpracovanosti konzultován s objednatelem.

Podkladem pro vypracování studie byly především územně plánovací dokumentace a podklady, Průvodka základním projektem JETE a Koordinační situace hlavního staveniště JETE 1996, Závěrečná zpráva Expertního týmu pro nezávislé posouzení dostavby JETE 1999, dále studie a články zveřejněné v tisku a odborných časopisech.

2. NÁMĚTY VYUŽITÍ

- dostatek ploch může přilákat investice s potřebou velkých plošných záborů, parkovišť, zkušebních prostranství ap.

- dostatek energie může přilákat investice s velkými nároky na energie

- dostatek vody může přilákat investice s nároky na vodu (z Vltavy až 4160 l/sec., jímání 15000 m3, množství dešťových vod)

- dobrá dopravní přístupnost po silnici II/105 s dostupností větších měst do 30 -40 km (České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice aj.) se spádovou oblastí cca 300 tis. obyvatel může pomoci rozvoji tohoto regionu

- napojení na železnici může znamenat i pohyb větších a těžších nákladů

- možnost civilního využití letiště Bechyně, příp. letiště Planá a Hosín

- možnost využití Hněvkovické přehrady, Kořenska a vody z Vltavy

- vazba na historii a hospodářství rodu Schwarzenbergů v jižních Čechách

- vazba na oblasti rekreace a cestovního ruchu (Orlík, Hlubocko, Netolicko, Písecké hory, Soběslavská blata, Země živitelka Č.Budějovice, lázně Bechyně ap.)

- možnost využití technického a sociálního zázemí

- možnost využití ubytovací kapacity a pracovních sil (Týn nad Vltavou, Hluboká)

- možnost provozů vyžadujících velké ochranné pásmo

- možnost nebezpečných provozů (požár, výbuch)

- možnost napojení na zázemí měst, na stagnující provozy (Trival, MAPE aj.)

- možnost využití otevřené krajiny, rozhledů na všechny světové strany.

J e d n o t l i v é n á m ě t y:

Energetické využití:

- plynová elektrárna, kogenerační elektrárna

- větrná elektrárna, větrné energetické pole (dle výsledků měření větrů)

- elektrárna využívající proudění vzduchu ve věžích

- likvidace odpadů z regionu (spalovna komunálních a průmyslových odpadů)

- přečerpávací a vodní elektrárna z Vltavy

- teplárna pro město Týn n.V. - Bechyni (lázně)

Průmyslové a skladové, odpadové využití:

- výroba slunečních kolektorů a větrných elektráren (VENT) a jejich montáže

- výroba palivových a energetických článků a kontejnerů

- výroba a likvidace akumulátorů

- výroba bioplynu, bionafty ap.

- výroba alternativních zdrojů (kolektorů, větrných elektráren, ekovozidel)

- vypalovací pece na hlínu - keramika a cihelny (Bukovsko, Týn, Číčenice)

- výroba elektrovozíků (např.typ SEN - viz příloha)

- výroba plastů (PET lahví ap.), tavení skla, výroba izolačních materiálů, vitráží ap.

- drtírna inertních materiálů, výroba stavebních hmot

- vrakoviště - rozebírání, lisování, tavení, komplexní recyklační závod likvidace aut

- sběr a třídění odpadů, recyklace

- likvidace odpadních vod (hyacintem ap.) - odlučování kovů

- zkušebna materiálů, vozidel, výbušnin ap.

- skladování (státní rezervy)

- vypalovací pece na hlínu - keramika a cihelny (Bukovsko, Týn, Číčenice)

- myčky a údržba vozidel

- skladování (státní rezervy)

Využití pro volný čas, sport, rekreaci, cestovní ruch:

- výstavy a specializovaná muzea (energetiky, výstavby JETE, dopravy, letectví, vorařství, totality)

- avantgardní výstavní prostory v reaktorovně (performance)

- experimentální ekodům a ekovesnice s propagací

- vyhlídkový vláček (okruh), síň hrůzy

- exkurze do chladicích věží - atraktivity: výtah poháněný dešťovou vodou, rozhledna, dalekohledy, výstavy, sbírky ap.

- presentace světových novinek a rekordů, počítačové možnosti

- oddechová zóna, autocamp

- multikino, virtuální kino, kasino, malování na beton

- motoristické sporty , závodní okruh

- obří horská dráha

- koupání a vodní sporty (nová vodní nádrž)

- netradiční sporty (jumping, horolezectví, letectví, let balonem, let raketou, střelnice)

- odborné veletrhy, semináře (vazba na Zemi živitelku, ČSAV, JU ap.)

- sportovní atletický areál, fitness, běhy i na lyžích, umělá sjezdovka

- atraktivní sjíždění na loďkách Temelín - Týn n.V. a zpět

- vodní atrakce a bazény (vyhřívané lázně, skluzavky, skoky, střiky)

- fitness centrum s pohonem generátoru lidskou silou

- světelné efekty (ohňostroje, laserové promítání - imitace sopky - viditelnost do 50 km)

- stravování z místních bioproduktů (u čisté varianty)

- propagace jihočeského piva (věž Budvar)

- dětský koutek, prolézačky, kolotoče, střelnice

- superhala na masové akce (koncerty)

Využití pro zemědělství:

- pěstování rychlerostoucích dřevin (biomasa) na okolních plochách, popínavé rostliny na fasádách

- skleníky a intenzívní rybníky, chov ryb, pstruhařství

- pěstování bioproduktů (zelenina, naklíčené obilniny, byliny)

- chov exotické zvěře, akvaria

- kompostárna, spalování bioplynu

- výroba bionafty, lisovna oleje

- sušení biomasy na horkém betonu

- myčky brambor, sklady, zpracování, chladicí linky, potravinářství

Ostatní:

- ubytování (běženci, vězňové, vojsko)

- observatoř a planetárium

- školicí středisko požárníků, jednotek CO, policie, bezpečnostních služeb

- superzahradnictví, prodej květin a stromků

- autoškola s praktickým výcvikem

- natáčení akčních filmů a davových scén

- škola tvorby (sochy z betonu, železa, drátů)

- velká dálniční odpočívka se službami motoristům (propojení R 3 a R4)

- obchodní centrum, zemědělská tržnice (velkoprodej přebytků ap.)

- správní, bankovní centrum

- státní a regionální archivy, lapidária

- výroba suvenýrů z původní kabeláže

- ostatní služby areálu.

3. KOORDINACE AKTIVIT

Po rozdělení jednotlivých námětů dostáváme tyto okruhy činností:

- energetika

- výroba a podnikání

- zpracování odpadů a přepracování hmot

- skladování

- prvovýroba

- doprava

- cestovní ruch, relaxace a rekreace

- doprovodné provozy (ubytování, služby).

Soustředěním do oblastí zájmu ze navrhnout těchto několik scénářů využití:

A. JETEPARK - zakonzervování stavu, exkurze, příp. výstavy, sklady, jednorázová využití pro větší akce, přechodný nepoerspektivní směr

B. ENERGOPARK - využití části zařízení k výrobě energie z plynu a alternativních zdrojů (elektřiny a tepla, akumulace, bioplyn ap.), podpora úspor en.spotřeby - centrum obnovitelných zdrojů. Otázka využití parních turbín strojoven.

C. PRŮMYSLOVÝ PARK - rozvinutí nové výroby, využití halových objektů a infrastruktury, výrobního potenciálu českého průmyslu a vynálezů (viz přílohy)

D. AGROPARK - využití objektů a okolních ploch k intenzívnímu chovu a pěstování

E. SUROVINOVÝ PARK - využití volných ploch a objektů k přepracování surovin regionálního rozsahu

F. ZÁBAVNÍ PARK - turistické atraktivity lákající návštěvníky mezinárodního významu - zlepšit dopravní napojení (železnice, silnice)

G. EKOPARK - skloubení všech aktivit (mimo štěpení jádra), jedinečný multiprojekt, lákající turisty a investory, projekt 3.tisíciletí v srdci Evropy. Tato varianta má dvě alternativy:
- čisté ekologické a zdravotní programy
- výrobní a zpracovatelské programy s určitým vlivem na okolní prostředí.

Vzájemným provázáním jednotlivých činností lze dosáhnout levnější provoz:
- snížení nákladů na energie, dopravu, služby, vybavení, sezonní využití prac.sil, bezprostřední zužitkování a likvidace odpadů jako vstupní suroviny ap.

Výhodou plynového provozu je možnost zastavit a znovu obnovit výrobu el.energie podle potřeb sítě. Otázka, jak využít stávající zařízení strojoven a kotelen je složitá a vyžaduje samostatnou studii.

4. ZHODNOCENÍ POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH STRÁNEK

a) životní prostředí (voda, půda, ovzduší, zeleň - výroba ani spotřeba nezatěžuje životní prostředí)

b) suroviny a zdroje (půda, voda, suroviny, odpady)

c) doprava (využití kapacity komunikací)

d) infrastruktura (maximální využití současných investic)

e) podnikání (nové trendy výroby, vysoký proexportní potenciál nových výrobků)

f) pracovní příležitosti (možnost zaměstnání 1000 - 2000 pracovníků)

g) energetika (téměř dokonalé využití vstupního energetického média - plynu)

h) kulturní, rekreační, sociální a politické aspekty, cestovní ruch.

5. FINANCOVÁNÍ

Financovat celý projekt je asi možné jen postupně a z více zdrojů.
Lze předpokládat, či žádat o tyto možné zdroje:

- sbírky a dary od obyvatel ČR............................................ 0,5 mld

- sbírky od firem.................................................................. 0,5 mld

- příspěvky okolních měst a obcí........................................... 0,5 mld

- sbírky zahraniční (SRN, Rakousko).................................... 1,5 mld

- sbírky a dary z Evropy........................................................ 1,0 mld..4,0 mld- prodej a pronájem pozemků................................................ 2,0 mld

- prodej objektů a zařízení..................................................... 4,0 mld

- prodej materiálů, vybavení a computerů.............................. 3,0 mld..9,0 mld

- dlouhodobé bezúročné půjčky, pomoci, dotace

Evropské společenství rozvoj a ŽP..................................... 3,0 mld

Česká republika podpora energetiky................................... 5,0 mld

rozvojové a podpůrné programy průmyslu.......................... 9,0 mld..17 mld

Celkové investiční hodnoty přestavby lze velmi zhruba odhadnout na 30 mld Kč. Při 50 % úspěšnosti je možno stále využít dostatečné zdroje.

Další prostředky mohou přinést soukromé tuzemské a zahraniční firmy, banky aj. společnosti zainteresované na prosperitě projektu - především v průmyslové zóně. Názor na odbyt výrobků a návštěvnost se samozřejmě může různit.

Bude nutné vyhotovit studie rentability každého provozu zvlášť a potom v jednotlivých řetězcích, se zhodnocením ekonomických i mimoekonomických efektů (otázka proč zrovna toto, teď, tady ? lze jinak a jinde? - odpoví jednotliví uživatelé). Základní význam pro rozhodování hraje poloha staveniště (vazby v regionu). Srovnání zkušeností s areály typu vojenských prostorů, zpracovny uranových rud MAPE, hutí (zde je staveniště nové, skoro nepoužité, čisté, napojené, levné..)

Stát by měl nabízet oddlužené staveniště s odkladem splácení pronájmu ploch, příp. odprodej za symbolickou částku, dále poskytnout garance za úvěry (bude řešit ekonomiku, zaměstnanost a zdraví obyvatel s dlouhodobými efekty).

Přednostně se uvažuje se zapojením firem závislých na dostavbě, např. ČEZ, plynárenské společnosti, Škoda Plzeň, Westinghause ap.

Předpokládá se výhodnost zachování celistvosti areálu pod jedním vlastníkem, např. společností měst a obcí (SMOR), městem Týn nad Vltavou, Č.Budějovicemi, příp.i Lincem ap.

Návratnost může být dlouhodobá (20 let).

6. ZÁVĚRY

Návrh bude podrobně projednáván z hlediska různých variant a aspektů:

Politické aspekty (vůle vlády a parlamentu, mezinárodní situace, EU) - areál nezačne prosperovat bez pomoci státu a zahraniční podpory.

Sociální aspekty (zaměstnanost, vzdělanost, kupní síla obyvatelstva).

Ekonomické aspekty (možnost více alternativ, variant, zastupitelnosti, časových návazností, přerušovaného provozu výroby, výrobních řetězců, nabalování aktivit ap.), zavádění nových produktů do výroby, export.

Ekologické aspekty (vlastní výstavby, provozu, produktů, odpadů, likvidace).

Bezpečnost (rizika v případě teroristických akcí, vydírání, válečného stavu ap.).

Projekt s názvem např. Concordia 2000 (svornost, shoda) by mohl být řízen jedním podnikatelským subjektem - společností s mezinárodní účastí (hospodářský park).

Jsou vítány všechny nové náměty a připomínky.

Další podrobnější hodnocení a rozpracování závisí na ochotě a vůli především politických představitelů.

V Č.Budějovicích 26.4.1999

A - S P E K T R U M s. r. o.
Ing.arch. Stanislav Kovář, CSc. a kol.


Jeremiášova 14, 370 01 Č.Budějovice
tel. 038 - 22890, 22533, fax 22533Projektujeme:
- větrné elektrárny
- ekodomy
- ekozahrady
- ekosídliště.

Konkretní projekty a studie firmy:
- komunitní bydlení v usedlosti Solido, Č.Budějovice 1991
- bioklimatický dům Voult, Tenerife, Canaria, soutěžní návrh 1995
- vesnický dům Libníč, vzorový projekt, 1996
- ekodům Harmonie, Rudolfov, v realizaci s podporou ČEA, 1998
- nízkoenergetický bytový dům pro mladé rodiny, soutěžní návrh Třeboň, 1999
- návrh rodinné ekofarmy Soběnov, okr.Č.Krumlov, 1995
- úsporné energetické řešení vesnice se spalovnou Pěčnov, okr.Prachatice, 1994
- ekovesnice Naděje pro bydlení Hvozdeček u Lišova, urbanistická studie 1997
- ekologické město - ideová urbanistická soutěž na České Budějovice, 1995.


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína