Jihočeské matky

občanské sdružení

Výzva českých nevládních organizací Evropskému parlamentu

6.9.2000
Autor: JČM
V souvislosti se změnou systému řízení JETE však došlo v projektu elektrárny k mnoha změnám (asi 4800). Změny, ke kterým došlo po roce 1992, by měly být, podle platné české legislativy posouzeny v procesu EIA. To konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22. 2. 1999. Nařídil také posouzení vlivu změn na ŽP v jedné z provozních budov (budova pomocných aktivních provozů) a posouzení dalších změn, ke kterým došlo po roce 1992. Následně Ministerstvo životního prostředí České republiky určilo 13 projektových změn na JETE, které musí být posouzeny v procesu ...
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Evropský parlament bude ve čtvrtek 7.9.2000 hlasovat o přijetí rezoluce týkající se JE Temelín.

České nevládní ekologické organizace si Vás dovolují znovu oslovit s naléhavou žádostí, abyste při svém hlasování vzali v úvahu následující informace:

V nejbližší době - podle časového plánu vlastníka – proběhne pravděpodobně aktivace paliva na JE Temelín. K tomuto kroku hodlá ČEZ přistoupit navzdory tomu, že dosud nebyl proveden proces EIA (proces posouzení vlivu staveb na životní prostředí) a nebylo vyjasněno mnoho důležitých otázek týkajících se jaderné bezpečnosti.

V době, kdy byla stavba JETE zahájena, nebyl ještě v platnosti zákon, který by toto posouzení ukládal. Tento zákon vstoupil v platnost až v roce 1992 (č.244/92 Sb.).

V souvislosti se změnou systému řízení JETE však došlo v projektu elektrárny k mnoha změnám (asi 4800). Změny, ke kterým došlo po roce 1992, by měly být, podle platné české legislativy posouzeny v procesu EIA. To konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22. 2. 1999. Nařídil také posouzení vlivu změn na ŽP v jedné z provozních budov (budova pomocných aktivních provozů) a posouzení dalších změn, ke kterým došlo po roce 1992. Následně Ministerstvo životního prostředí České republiky určilo 13 projektových změn na JETE, které musí být posouzeny v procesu EIA.

V současné době tento proces posouzení vlivu změn na životní prostředí (EIA) v budově pomocných aktivních provozů probíhá, avšak do doby plánovaného spuštění JETE nebude dokončen. Na další změny však proces EIA nebyl dosud zahájen. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy vlivy provozu JETE na ŽP budou hodnoceny až po jejím uvedení do provozu. To považujeme s ohledem na to, že jde o jaderné zařízení za nepřípustné.

U takovéhoto zařízení by měly též být vyhodnoceny případné přeshraniční vlivy, jak ukládá Espoo-konvence. Tuto konvenci však ČR doposud neratifikovala. Existuje však mezivládní dohoda mezi ČR a Německem o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, která vstoupila v platnost 2.1.1999. Tato dohoda počítá s provedením procesu EIA u staveb, které by mohly při svém provozu mít přeshraniční vlivy.

Prosíme Vás tedy o podpoření našeho požadavku, aby byly zastaveny kroky vedoucí ke spuštění JETE do doby, než bude vyhodnocen vliv JETE na životní prostředí v procesu EIA. Za neméně důležité považujeme též to, aby orgány státní správy ČR poskytovaly veřejnosti informace o JETE, které souvisejí se životním prostředím. Toto právo na informace je v ČR zakotveno v několika zákonech (Listina základních práv a svobod, zák. č. 123/98 Sb., zák. č.106/99 Sb.). Na mezinárodní úrovni se ČR zavázala plnit závěry Aarhuské konference, ze kterých vyplývá důležitost poskytování informací o životním prostředí široké veřejnosti.

Ekologické nevládní organizace v ČR se již léta snaží získat informace o projektu Temelín, které se dotýkají životního prostředí. Podstatné informace nám orgány státní správy neustále odmítají poskytnout s odůvodněním, že jde o předmět obchodního tajemství. Jedná se např. o kompletní seznam projektových změn, včetně změn v řídícím systému, předběžnou bezpečnostní zprávu, původní projektovou dokumentaci budovy pomocných aktivních provozů, která v současné době prochází procesem EIA.

Naše zkušenosti s nedostatečným poskytováním informací veřejnosti jsme shrnuli do stručného materiálu. Ten jsme společně s peticí, kterou podpořili významné osobnosti našeho politického a kulturního života, předali orgánům státní správy ČR, politikům ČR a některým členům EP.

Víme, že na téma přístupu k informacím je ze strany Evropské unie kladen velký důraz, proto si Vás dovolujeme na tuto problematiku upozornit.

Praha, 6. září 2000

Signatáři:

Sdružení Jihočeské matky
Sdružení pro záchranu prostředí CALLA
Hnutí DUHA a Přátelé Země ČR
Občanská iniciativa pro životní prostředí

Kontakty:

Hnutí DUHA a Přátelé Země: Jan Beránek, tel. +420-5-45214431 , fax +420-5-45214429 ,email: jan.beranek@ecn.cz

Sdružení Jihočeské matky: Dana Kuchtová, tel. +420-38-27091, + 420-337-717105, fax +420-38-7312650 , email: jcm@ecn.cz

Sdružení pro záchranu prostředí CALLA: Edvard Sequens, tel., fax: + 420-38-7310166, email: calla@ecn.cz

Občanská iniciativa pro životní prostředí: Gabriela Pohlová, tel., fax: + 4203-38-6350507, email:centrum.energie@ecn.czKategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...